Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. május 20. Urunk mennybemenetele

2012. május 20. Urunk mennybemenetele

Email Nyomtat PDF


2012. május 20.


URUNK MENNYBEMENETELE


Jézus azt mondta magáról: Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14, 5) Ellenségei szerették volna, ha ez az út véget ér, ha ez az igazság csődöt mond, ha ez az élet megsemmisül a halálban. Jézus azonban az ő feltámadá-sával és mennybemenetelével keresztülhúzta ellenfelei számításait. Ő ma is él a mennyben. Egyháza által tanít minket, és mutatja az örök élet felé vezető utat.

KEZDŐÉNEK ApCsel 1, 11

Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Aho-gyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja!

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1–11

Az Úr kivezeti tanítványait az Olajfák-hegyére és sze-mük láttára felemelkedik a mennybe. A tanítványokhoz hasonlóan mi is tekintsünk az égre, ahonnét Krisztus új-ból eljön majd a világ végén.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 46. Zsoltár

Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, *

az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


SZENTLECKE Ef 1, 17–23

Nem élhetünk reménység nélkül. Az örök élet el nem múló ígérete lelkesítsen minket a jócselekedetek gyakor-lására. Jézus elmondhatta főpapi imájában: Én megdi-csőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben ré-szem volt nálad, mielőtt a világ lett.” (Jn 17, 4–5) Fel-adatainkat végezzük Isten dicsőségére! Mi is megkapjuk érte örök jutalmunkat.


Vagy: Ef 4, 1–13

A keresztény hit mindig közösségi, egyházi hit. Az egyes ember az Egyháztól kapja a hitet, és a közösség-ben éli le. Az Egyház egységének belső biztosítéka a Szentlélek, ő gondoskodik arról, hogy egy legyen a hit, a remény és a szeretet. Ő irányítja az Egyház szervezetét, ő adja a kegyelmi indíttatásokat, hogy az Egyház eleven szervezet maradjon: Krisztus titokzatos teste, ahol az egyes tagok elérik a krisztusi nagykorúságot. A mennybe ment Jézus Krisztus így gondoskodik arról, hogy evan-géliuma történeti tényező legyen.

ALLELUJA Mt 28, 19a. 20b

Jézus mondja: Menjetek, tegyetek tanítványommá min-den népet! * Én veletek vagyok a világ végéig.

EVANGÉLIUM Mk 16, 15–20

Jézus nemcsak feladatot, küldetést ad tizenegy apostolá-nak, hanem biztosítja őket segítségéről is. Megígérte ne-kik, hogy együtt munkálkodik velük és utódaikkal a vi-lág végezetéig.

RÖVID FOHÁSZOK

Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról! * Könyö-rögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről! * Könyö-rögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket! * Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértések-ben, és hűségesnek találtassanak! * Könyörögjünk egy-házközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehes-sünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Miért álltok és néztek az égre?” kérdezték az angya-lok az apostoloktól. Sok hívőtől meg lehetne kérdezni: miért áll és nézi külső szemlélőként a szentmisét, és mi-ért nem tevékeny résztvevője az áldozatnak?

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28, 20

Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig, alle-luja!


BOLDOG APOR VILMOS

püspök vértanú élete

Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született Seges-váron székely főnemesi családból. Középiskoláit jezsui-ta kollégiumokban végezte: az innsbucki egyetemen ta-nult teológiát, ott is doktorált.

1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katona-lelkész. 1918-tól plébános Gyulán. Különösen foglalkoz-tatták a szociális problémák; felkarolta a munkásifjúsá-got. 1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki szé-ket. Bátran szembeszállt az erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttekért. Vértanú halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a város elfoglalása után életét áldozta a püspökvárba menekült asszonyok és leányok érdekében. Holtteste a győri karmelita templom sírboltjában volt 1986. május 23-ig. Azóta a mártír püs-pök teste a győri Bazilika Szent László-kápolnájában nyugszik. Boldoggá avatása 1997-ben Rómában volt. Ünnepe: május 23.


A vértanú püspök búcsúszavai

Még egyszer üdvözlöm papságomat... Legyenek hűek az Egyházhoz! Hirdessék bátran az Evangéliumot! Segítsék romjaiból felépíteni szerencsétlen magyar ha-zánkat!…”

Utána hangos imába kezdett:

Istenem, Atyám, a te kezedbe ajánlom testemet, lelke-met! Jézus Szentséges Szíve, bízom Benned!

Felajánlom összes szenvedésemet engesztelésül a saját bűneimért, de felajánlom papjaimért is, híveimért, az or-szág vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az Egyház ellen tesznek.

Felajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért!

Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!”

 fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit