Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. július 8. Évközi 14. vasárnap

2012. július 8. Évközi 14. vasárnap

Email Nyomtat PDF


2012. július 8.


ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

Jézus Szent Vérének hónapja –


 

Isten küldötteinek az a feladata, hogy tanúságot tegye-nek az Úr nagy tetteiről és szeretetéről. De nem hallgat-hatnak a nép bűneiről sem. Fel kell rázniuk a nép lelki-ismeretét. Ezt a feladatot vállalniok kell még akkor is, ha üldöztetés lesz osztályrészük.

KEZDŐÉNEK Zsolt 47, 10–11

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejé-ben. Istenünk, miként már neved is, úgy fölséged is be-tölt minden földhatárt; jobbod telve igazsággal.

OLVASMÁNY Ez 1, 2–5

Nehéz elviselni a keményfejű és megátalkodott szívű embert. Teher ő családja számára. Még nagyobb baj, amikor egy nemzet lesz elbizakodottá és lázadóvá! Nem-csak az egyéneknek, hanem a nemzetnek is szükségük van a megtérésre.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 122. Zsoltár

Válasz: Szemünk az Úrra tekint, *

amíg csak meg nem könyörül rajtunk.


SZENTLECKE 2 Kor 12, 7–10

Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnap majd gondos-kodik magáról. A mának elég a maga baja” (Mt 6, 34). Jézusnak ezt a gondolatát magyarázza tovább Szent Pál apostol. Megijednénk a jövőnket illetően, de üzen az Úr Szent Pállal: „Elég neked az én kegyelmem. Gyenge-ségében a legtöbb ember panaszkodik és elkeseredik. Pedig az Úr szava, amelyet Pál apostolnak mondott, ne-künk is szól: „Elég neked az én kegyelmem.

ALLELUJA Lk 4, 18

Az Úr lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegények-nek örömhírt vigyek.

EVANGÉLIUM Mk 6, 1–6

Sokszor irigyeljük Krisztus kortársait és hazájának la-kóit: milyen jó lehetett nekik! Látták és hallották az Urat. Előítéleteik miatt sokszor nem ismerték fel Jézus-ban az Isten küldöttjét. Ezért tudatosan küzdjünk minden előítélet ellen.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Minden szentmisében a hitünket tesszük az áldozati ol-tárra. Hiszünk Krisztus szentségi jelenlétében, a szentál-dozás erejében. Vándorlásunk társa és eledele Jézus.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 9

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, boldog az az em-ber, aki benne bízik.

Vagy: Mt 11, 28

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket mondja az Úr.

ARANYMISE BUDÁN

Csorba Domonkos OFM papi jubileuma

Június 17-én, pappá szentelésének ötvenedik évforduló-ján aranymisét mutatott be Csorba L. Domonkos feren-ces atya a Rózsadombon lévő Tövis utcai Kapisztrán Szent János-templomban délelőtt 10:00 órakor.

A templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek, a rokonok, egykori barátok és tisztelők. A hálaadó szentmisében Kiss Menyhért ferences prédikált és Kiss G. Barnabás ferences kézvezetőként koncelebrált az aranymiséssel és a rendtársakkal. A szentmisét agapé követte, amelyet a helyi közösség szervezett. Ezután a közeli étteremben Magyar Gergely provinciális, Hegedüs Kolos házfőnök és Kiss G. Barnabás köszöntötte az ünnepeltet, a meg-jelent rendtársakat, rokonokat és vendégeket. Öröm volt látni az amerikai magyarok lelkes csoportját is a jubiláns körül.

Domonkos atya 1933-ban a bácskai Mélykúton született földműves családban. Baján a barátok templomának mi-nistránsaként ismerkedett meg a ferencesekkel. 1957-ben lépett a rendbe, 1962. június 17-én, vagyis ötven éve szentelte pappá Szabó Imre püspök. Az esztergomi fe-rences gimnázium diákjainak prefektusa volt, majd 1969-től az amerikai magyar ferences kusztódia templo-maiban káplánként, plébánosként, majd a kusztódia ve-zetőjeként működött. Állomáshelyei: New Brunswick, DeWitt, Roebling, Detroit, Trenton és New York voltak.

2005-ben hazatért, azóta a rend rózsadombi templomá-ban lelkipásztor és a pesti ferenceseknél állandó gyón-tató. Idén augusztustól a pesti ferences rendházba költö-zik és majd a rendi templomban folytatja hűséggel szol-gálatát. (Bgk)


SZENT BENEDEK APÁT

Július 11-én, szerdán ünnepeljük a nyugati szerzetesség atyját, Szent Benedek apátot, aki a keresztény Európa arculatának kialakításában egyik legnagyobb hatású egyéniség. 547-ben halt meg. VI. Pál pápa Európa védő-szentjévé jelölte ki. Reguláját ma is sok ezren követik, a bencés szerzetesrendiek, a ciszterciek, stb. Imádság és munka (Ora et labora), szemlélődés és tevékenység együttesen adják az Egyház életének egyensúlyát.

Imádkozzunk XVI. Benedek pápánkért

névünnepe alkalmával!


ITT A NYÁR!

Évente felhívjuk híveink figyelmét, hogy a vasárnapi szentmisékben nincs vakáció vagy szünet. Mindenkinek kötelező az Úr napjának megszentelése. Utazásaink so-rán is legyen időnk a szentmisére. Templomunk támo-gatásáról pedig ne feledkezzünk el!Krisztus életének misztériumai alapjai mindannak,

amit Krisztus most az Egyház szolgái által szétoszt

a szentségekben.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit