Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Nagyböjti elmélkedések

Nagyböjti elmélkedések

Email Nyomtat PDF

 

Nagyböjt2012

Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek. Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus. Semmi sem szebb, mint ismerni Őt, és közölni másokkal a vele való barátságot.

(XVI. Benedek pápa beiktatási szentmiséjén mondott homíliájából)


 


Olvass!

Elmélkedj!

Cselekedj!

február 22.

Hamvazószerda

Joel 2,12-18; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18

A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket.

Részt veszek az első nagyböjti szentmisén, bűnbánati cselekedetet végzek.

február 23.

csütörtök

MTörv 30,15-20;

Lk 9,22-25

Aki utánam akar jönni vegye fel keresztjét. Hányszor nem akarom vinni a nap terhét és hevét, zúgolódom Isten ellen, pedig ebben van üdvösségünk. Adj erőt Uram!

Örömmel vállalom a mai nap terhét.

február 24.

péntek

Szent Mátyás apostol

ApCsel 1,15-17.20-26;

Jn 15,9-17

Az emberi szív mélységes nagy titok, mert hajlik a jóra, szépre és a szentre, de mégis sokszor állhatatlan tud lenni. Isten kegyelme segítségével a fellobbanó buzgóság állhatatossággá válik. Szívünk átformálásához kérjük Isten kegyelmét.

Böjtölök a gyermekekért, hitük fejlődéséért, hogy a családok valóban kis egyházként éljenek.

február 25.

szombat

Iz 58,9b-14;

Lk 5,27-32

Mindannyian meg vagyunk hívva az üdvösségre. Jézus ugyanúgy néz ma ránk, mint egykor Lévire. Merjünk felállni és elhagyni hibáinkat, bűneinket. Bűnbánatunkkal, megújult életünkkel legyünk mások hívói is.

Kitűzöm a szentgyónásom időpontját.

február 26.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Ter 9,8-15;

1Pét 3,18-22;

Mk 1,12-15

Nagyböjt heteiben, Urunk Jézus Krisztus életét állítja szemünk elé az Anyaszentegyház, mert keresztény életünk nem lehet más, mint azonosulás Jézus életével. Ez az élet nem tétlenségre hív, hanem küzdelemre és harcra. Nem csak a test és vér ellen kell tusakodnunk, hanem e világban jelen lévő sötétség hatalma ellen is.

Teszek valamit a teremtett világ megóvásáért.

február 27.

hétfő

Lev 19,1-2.

11-18;

Mt 25,31-46

Jézus saját magát helyettesíti az emberi élethelyzetekbe. Ő van jelen minden emberi kapcsolatunkban, és az ítéletkor erről kell majd számot adnunk.

Jézust keresem a mellettem élőkben.

február 28.

kedd

Iz 55,10-11;

Mt 6,7-15

Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és alkalmasak legyünk kegyelme befogadására.

Türelmes és megértő leszek egész nap.

február 29.

szerda

Jón 3,1-10;

Lk 11,29-32

A nagyböjti időszak, őszinte megtérést kíván tőlünk, hogy szakítsunk a bűnnel. A kísértő újra és újra meg­próbál minket, ám ha alázatban és Isten kegyelmével együtt­működve élünk, nem vehet erőt rajtunk. Isten erőt adó ke­gyel­méért imádkozunk.

Hűségesen keresem, ma mire hív engem az Isten, miben tudok megtérni.

március 1.

csütörtök

Eszt 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;

Mt 7,7-12

A kitartó és gyermeki bizalommal mondott ima bennünket alakít. Kipróbálja hitünket és bölcsességünket. Megtaláljuk benne lelkünk nyugalmát és megtanuljuk hozzámérni magunkat Isten akaratához.

15 perc csend

az Úr jelenlétében

március 2.

péntek

Ez 18,21-28
Mt
5,20-26

Istenünk, igazságos ítéletében, de szeretetében végtelenül irgalmas és a bűnbánónak megbocsát. Az életet akarja, ezért kívánja, hogy mi is megtérjünk. De még erre is gyengék vagyunk, ezért siet kegyelmével segítségünkre.

Böjtölök a szülőkért, hogy

át tudják adni hitüket

gyermekeiknek

március 3.

szombat

Mtörv 26,16-19; Mt 5,43-48

Az Újszövetség választott népének életét új törvény, a szeretet kettős parancsa irányítja. Isten, kegyelmi indításaival formálja át az emberi szíveket, a szeretet parancsa pedig túlemel minket az emberi önzésen.

Megkeresek valakit, akivel már régen találkoztam.

március 4.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Ter 22,1-2.9a.

10-13.15-18;

Róm 8,31b-34; Mk 9,2-10

Jézus, szenvedésének küszöbén, bizalmas barátai, Péter, Jakab és János apostolok előtt felvillantja az ő dicsőségének fényét. Bátorítani akarja ezzel őket, hogy a rákövetkező megaláztatások idején ne essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Golgota sötétségét a tábor-hegyi fényesség követi és ragyogja be.

Imádságaimban és a szentmisén összeszedett leszek.

március 5.

hétfő

Dán 9,4b-10;

Lk 6,36-38

A nagyböjt a bűnbánat, az imádság és a jótékonykodás ideje. Isten túlcsorduló mértékkel méri szeretetét és irgalmát, és arra hív minket: cselekedjünk hasonlóképpen.

Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérem ma a szeretem a körülöttem élők felé.

(szentségimádási nap)

március 6.

kedd

Iz 1,10.16-20;

Mt 23,1-12

A hiúság, a becsvágy, a dicsőség keresése újra és újra megkísért bennünket. A kísértő, éberen lesi, hogyan ragadhat el bennünket Atyánktól, és mi saját erőnkből nem vagyunk képesek ellenállni.

Lemondok valamiről, ami számomra nagyon kedves.

március 7.

szerda

Jer 18,18-20;

Mt 20,17-28

A törvényben, az engeszteléshez hozzá tartozott a véráldozat. Az engesztelés alapfeltétele pedig az őszinte alázat, amikor feltétel nélkül tudjuk életünket a gondviselő Isten kezére bízni.

Imádkozom azokért, akik

megbántottak engem.

március 8.

csütörtök

Jer 17,5-10;

Lk 16,19-31

A nagyböjti szent idő nem csak a testi önmegtagadás, böjtölés időszaka, hanem egész életünk átformálásának ideje is. Újra kell gondolnunk, mennyire hallgatunkMózesre és a prófétákra, mennyire hatja át életünket Jézus örömhíre?

Mindenkiben felfedezem a jót.

március 9.

péntek

Ter 37,3-4.12-13a.17b-28;

Mt 21,33-43.45-46

Atya úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött Fiát adta oda értünk. Jézus feláldozta önmagát, azokért, akik elárulták, eladták őt. Így teljesítette az Atya akaratát és megismertük üdvözítő tervét.

Böjtölök a nagyszülőkért, szülőkért, hogy életük példa és tanúságtétel legyen Istenbe vetett hitükről

március 10.

szombat

Mik 7,14-15.18-20;

Lk 15,1-3.11-32

Isten, örök szeretetében kiválasztott minket, hogy gyermekei legyünk. Mint jóságos Atya, nem csak gondoskodik rólunk, hanem, mivel ismeri az emberi természet gyöngeségeit, az őszinte bűnbánatért meg is bocsát.

Részt veszek a plébániai lelkinapon.

(9-13-ig a Kájoni Házban)

március 11.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Kiv 20,1-17;

1Kor 1,22-25;

Jn 2,13-25

Örök emberi gyarlóság: az élet anyagias gondjai között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi életnek és történelemnek Isten az irányítója. Kihagyhatjuk Őt a számításunkból, de előbb-utóbb meg­tapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem boldogulhat az ember.

A vasárnap ünnep. A munkát félreteszem, a családdal pihenünk, játszunk.

március 12.

hétfő

2 Kir 5,1-15a;

Lk 4,24-30

Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akik teljesítik Isten akaratát, azokat elvezeti az üdvösségre. Az üdvösség rendes útja a szentségeken keresztül valósul meg. De hiába neveznek valakit kereszténynek, ha nem él az Isten adta lehetőségekkel az őszinte bűnbánat és engedelmesség által.

Betérek egy templomba

15 perc csendes

szentségimádásra.

március 13.

kedd

Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35

A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az Anyaszentegyház figyelmeztet bennünket, hogy megigazulásunk nem a lélek összetörtségéből, hanem Isten irgalmából fakad. Az ő irgalmának, megbocsátásának kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki.

Keresek két dolgot, amit megdicsérhetek.

március 14.

szerda

Mtörv 4,1.5-9;

Mt 5,17-19

Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a farizeusok és az írástudók. Ő nem a törvény betűjét hangoztatja elsősorban, hanem igaz lelkületet kíván követőitől. A bűnt, nem büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzéssel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, melyek bűnre csábítják.

Megpróbálok amásik bőrébenlenni, hogy szeretni tudjam.

március 15.

csütörtök

Jer 7,23-28;

Lk 11,14-23

Ahol jelen van az Isten szeretete: maga Jézus Krisztus, akkor ott kell figyelnem. Ma, amikor Jézus nincs kézzel foghatóan köztünk, böjttel és imával kell megnyílnom felé, hogy találkozhassak vele, és Vele lehessek!

Mi Isten terve ma velem? Abelső hangmegmondjaodafigyelek rá!

március 16.

péntek

Oz 14,2-10;

Mk 12,28b-34

Teljes erőből szeretni az Urat nem azt jelenti, hogy görcsösen tartjuk be parancsait. Elég, ha az Ő szeretetét befogadó, nyitott szívvel hallgatjuk azokatahogyan az írástudó is tette. Maga Jézus bíztat minket: ha így élünk,nem járunk messze az Isten országától.

Böjtölök a hitet és Istent keresőkért, hogy segítőkre és támogatókra találjanak

egyházközségünk

tagjaiban.

március 17.

szombat

Oz 6,1-6;

Lk 18,9-14

Őszinteség, alázatosság, bűnbánat és bizalom - ezek a keresztény ember nagyon fontos jellemzői. A nagyböjti idő ezek megszerzésének ideje.

Ajándékként élem át a

másik különbözőségét.

március 18.

Nagyböjt 4. vasárnapja

2Krón 36,14-16.19-23;

Ef 2,4-10;

Jn 3,14-21

Isten szereti ezt a világot, hiszen ő teremtette. De szeret minket is, hiszen az ő képmását hordozzuk magunkon. Bár mi gyakran próbára tesszük türelmét, mert háládatlanul szembefordulunk vele: bűneinkkel megbántjuk őt. Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében elküldte Egyszülött Fiát, a mi megváltásunkra.

Önzetlenül, tiszta szeretettel meglepetést készítek a családomnak.

március 19.

hétfő

Szent József

2Sám 7,4-5a.12-14a.16;

Róm 4,13.16-18.22;

Mt 1,16.18-21.24a

Szent Józsefet Máté és Lukács evangéliuma említi. Mindkettőnél Dávid ivadéka, összekötő kapocs a Dávid-ház és a Messiás közt. A Szentírásból ismerjük életét: a hit és bizalom embere, a nagy hallgató, akit Isten beavatott a titkába, Szűz Mária hitveseként Ő Jézus nevelőatyja. Nem tudjuk, meddig élt: utoljára a 12 éves Jézus mellett szerepel a jeruzsálemi zarándoklaton. XI. Pius óta az egész Egyház oltalmazója.

Figyelek családtagjaimra (mondandójukra, szükségleteikre).

március 20.

kedd

Ez 47,1-9.12;

Jn 5,1-16

A bénánaknem volt embere, aki segített volna gyógyulásában, elvitte volna a gyógyító vízhez. Jézus maga lép oda hozzá, hogy elvigye hozzá a gyógyulást. Ma is sokaknaknincs embere, aki elvezetné őt az örök életre szökellő vízhez.

Imádkozom azért, hogy felismerjem, ha valakinekemberelehetek.

március 21.

szerda

Iz 49,8-15;

Jn 5,17-30

Aki hallgatja Jézus tanítását, és hisz abban, aki Őt küldte, annak örök élete van. Isten a Végleges Szeretet, és ez a Végleges Szeretet vár engem az örök életben.

Igyekszem szentmisén részt venni.

március 22.

csütörtök

Kiv 32,7-14;

Jn 5,31-47

Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösségtervét és az Írások igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar megigazulni, és nem fogadja el sem a Mestert, sem az Üdvözítőt

A szokottnál hosszabb ideig olvasom a Szentírást.

március 23.

péntek

Bölcs 2,1a.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30

Az igazi alázat kiindulópontja a szív s az a benső mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus, felejtve isteni méltóságát, megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell lennie és nem feledkezni el arról, hogy kicsoda: teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik.

Böjtölök azokért, akik hitük gyakorlásával felhagytak, Istennel való kapcsolatukban meginogtak, hitüket megtagadták.

március 24.

szombat

Jer 11,18-20;

Jn 7,40-53

A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára vette az emberi természetet, ebben engesztelte ki bűneinket, és szenvedve megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Aki találkozni akar Vele, szintén el kell fogadnia a szenvedést. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti.

Örömmel szolgálom a körülöttem lévőket.

március 25.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9;

Jn 12,20-33

Amíg a búzaszem csak önmagával foglalkozik, addig nem tud sokszoros termést hozni. Amint föladja önmaga fontosságát, és Isten kezébe helyezi létét, beteljesíti hivatását, és termést hoz.

Ma különösen odafigyelek arra, hogy önzetlen legyek. 

március 25.

hétfő

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Iz 7,10-14;

Zsid 10,4-10;

Lk 1,26-38

Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében elküldte Egyszülött Fiát, a mi megváltásunkra. Ezért szólít fel bennünket Izaiás próféta: Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11)

Máriát kérem, hogy tanítson megIGEN-t mondani Istennek.

március 27.

kedd

Szám 21,4-9;

Jn 8,21-30

Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el a megváltást. A Keresztből születik a keresztény élet, a Megfeszített ad életet a kereszténynek, és a megkeresztelt hívő csak az Úr keresztjéhez tapadva és kínszenvedése végtelen érdemeiben bízva, nyerheti el az üdvösséget.

Ma meg akarom vigasztalni Jézust a kereszten: minden egyedül lévőben Őt keresem.

március 28.

szerda

Dán 3,14-20.91-92.95;

Jn 8,31-42

Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú megszabadulása a tüzes kemencéből, egy még csodálatosabb újszövetség előképe: mindazok, akik hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bűn pusztító tüzétől. A hit az Ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából származik.

szívvel adom az időmet, mosolyomat, ötleteimet, munkámat

március 29.

csütörtök

Ter 17,3-9;

Jn 8,51-59

Jézus szava: igazság és élet. Aki következetesen kitart Isten szavának hallgatásában és megtartásában, az egyre mélyebben és világosabban felismeri az abban rejlő igazságot, megszabadul a bűntől és annak legsúlyosabb következményétől, a haláltól - akárcsak Ábrahám.

Imádkozom a gyermekre váró párokért.

március 30.

péntek

Jer 20,10-13;

Jn 10,31-42

A keresztény embert a fájdalom és az üldözés órájában az Istenbe vetett bizalom segíti. Aki következetes hűséggel akarja az Evangéliumot élni, az igazságot védelmezni és jót tenni, az nem fogja elkerülni a világ ellenállását. Ha Krisztus az embert a kereszt által üdvözítette, akkor úgy léphetünk az üdvösség útjára és úgy működhetünk közre a világ üdvösségének művében, ha hordozzuk saját keresztünket.

Böjtölök hazánkért, hogy Istenben szeretni tudjuk egymást, és a jó, tiszta és igaz életre törekedjünk

március 31.

szombat

Ez 37,21-28;

Jn 11,45-57

Jézus halála végtelen horderejű és távlatú esemény: ez hozza meg Izrael és minden nemzet lelki megszabadulását. Ezekiel próféta jövendölése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik Isten és ember között az új és örök szövetség.

Keresek két dolgot, amit megköszönhetek.

április 1.

Virágvasárnap

Iz 50,4-7;

Fil 2,6-11;

Mk 14,1-15,47

Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, miközben a tömeg ujjongott és hódolt előtte. De Jézus értük, értünk szenvedni ment Jeruzsálembe. Egész ide vezető útja az Atya üdvözítő akarata szerint telt. Tudnunk kell, hogy Jézus minden szenvedésben velünk vangondoljunk erre gyakran!

Észreveszem, ha a másik szenved, befogadom őt, érte élek.

április 2.

Nagyhétfő

Iz 42,1-7;

Jn 12,1-11

Hagyjátok, temetésemre teszi” – mondja Jézus. Vajon mennyire tekintünk egy-egy olyan emberre szívesen, aki az Úrért áldoz időt, pénzt, szeretet, lemondást, odafigyelést. Mennyire keressük az Úrra áldozás lehetőségeit?

Kibékülök valakivel, akivel feszültség van közöttünk.

április 3.

Nagykedd

Iz 49,1-6;

Jn 13,21-33.

36-38

Hogyan követem Jézust? Szavakkal:szeretlek,veled vagyok,sosem hagylak el? Vagy tényleges tetteimmel: kitartok az imában, a szeretetben, szavaimban, ígéreteimben? Maradj velünk, Urunk, hogy tetteinkkel követhessünk Téged!

Mindig csak a mellettem lévő emberekre kell figyelnem, nem magamra.

április 4.

Nagyszerda

Iz 50,4-9a;

Mt 26,14-25

Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; Jézus feladja önmagát, mint húsvéti Bárány Júdásért és mindany-nyiunkért. Mondjuk hálát Neki, és keressük az alkalmat, mikor akár a legkisebb mértékben is a másikért adhatjuk magunkat!

Nem ítélkezem senki felett.

április 5.

Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.

11-14;

1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15

Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másoknak.Jézus Krisztus nemamputáljalábunkat, vagyis nem veti el életünket, hanem tisztára mossanemcsak vízzel, hanem vérével. Minket is arra hív, hogy életünkkel szenteljük meg, segítsük egymást az Atya felé.

Nem teszek kivételt, mindenkit szeretek.

Részt veszek az esti szentmisén, virrasztáson

április 6.

Nagypéntek

Iz 52,13-53,12; Zsid 4,14-16.

5,7-9;

Jn 18,1-19,42

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a Kereszthalálig! Nekünk is életünket kell adnunk barátainkért.

Böjtölök az egész világ üdvéért, a bűnösök megtéréséért, és hogy minden keresztény Krisztus örömhírének igaz hordozója legyen.

április 7.

Nagyszombat


Jézus Krisztus a sírban nyugodott.

De a harmadik napon feltámadt alleluja, alleluja!

Meglátogatom a templomot, a Szentsírt, és

imádkozom szeretteimért

 

Evangelizálni: Az egyház számára ez a szó annyit jelent, hogy vigye el a Hírt az emberiség minden csoportjához, és az evangélium benső erejével alakítsa át az embereket. Így valósul meg maga az új emberiség:Lásd, újrateremtek mindent. Új emberiség természetesen csak akkor alakulhat ki, ha előbb maguk az egyes emberek újulnak meg, a keresztségben újjászületve és az evangélium szerinti életben. Az evangelizálás célja, hogy létrehozza ezt a benső átalakulást. Azt is lehetne tehát mondani, hogy akkor beszélünk evangelizálásról, amikor az egyház magának az általa hirdetett isteni üzenetnek erejével megtéríteni igyekszik az egyes embereket és az emberi közösségeket; és megújítani törekszik mindent, ami az emberhez tartozik: munkáját, életét, közvetlen környezetét.

VI.Pál pápa Evangelii Nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról 18. pont