Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. június 17. Évközi 11. vasárnap

2012. június 17. Évközi 11. vasárnap

Email Nyomtat PDF


2012. június 17.


ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

Apák napja –


 

Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetet-len (Zsolt 146, 5). Az általa ültetett kis hajtás, gyenge palánta naggyá nő, a mustármag fává terebélyesedik. Amikor egyesek Jeruzsálem pusztulásától féltek, akkor a próféta által így szólt az Úr: „Közületek a legkisebb is ezerré lesz, és a legkevésbé jelentős is hatalmas nemzet-té” (Iz 60, 22). Kell, hogy ezek a gondolatok mindig erőt öntsenek lelkünkbe.

KEZDŐÉNEK Zsolt 26, 7. 9

Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! Segítségem te vagy, el ne taszíts, ne hagyj magamra, megmentő Iste-nem.

OLVASMÁNY Ez 17, 22–24

Mint ahogy a fa árnyékot ad a vándornak, úgy találnak menedéket Istennél az ő gyermekei. „Aki a Fölséges vé-delmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram, és a menedékem, Is-tenem, benned bízom!” (Zsolt 89, 1–2).


VÁLASZOS ZSOLTÁR 91. Zsoltár

Válasz: Mennyire jólesik nékem, *

tégedet, Uram, hálával dicsérnem.


SZENTLECKE 2 Kor 5, 6–10

Földi életünk folytonos vándorlás az égi haza felé. Érez-zük, hogy itt a földön minden csak átmeneti és mulandó. Azért is vágyakozunk őszinte szívvel az örök haza után.

ALLELUJA vö. Jn 6, 63c. 68

Isten igéje a mag, Krisztus a magvető, * mindaz, ki reá talál örökké élni fog.

EVANGÉLIUM Mk 4, 26–34

Vess, Urunk, jó magot lelkünkbe. Öntözd kegyelmeddel, melegítsd szereteteddel. Hadd csírázzék, szökkenjen szárba és hozzon kalászt. Nem félünk az aratástól. Ha ugyanis te vetsz, és gondozod vetésed, nem kell félnünk az aratástól.

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy szent néped Benedek pápa vezetésé-vel mindenben teljesítse akaratod! * Add, Urunk, hogy Egyházad minden nemes emberi törekvést támogasson! * Engedd, Urunk, hogy mindig nagy szeretettel kapcso-lódjunk Egyházadhoz, és így tegyük egyre szilárdabbá szent Fiad titokzatos testének egységét! * Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk családjaiban Krisztus bé-kéje uralkodjék! * Vezess el, Urunk, minden embert az Anyaszentegyház egységébe!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Mennyi munka és veríték van e kenyér és bor mögött! S mekkora áldozat az égi kenyér és bor mögött! Így min-den szentmise áldozatra és szeretetre tanít minket.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 26, 4

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: hogy az Úr há-zában lakjam életem minden napján.

Vagy Jn 17, 11

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi – mondja az Úr.


ÉDESAPA IMÁDSÁGA

Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapít-sak. Engedd felismernem az igazán keresztény család ér-telmét és feladatait. Kérlek, állj mellettem, hogy csalá-domat isteni tetszésed szerint helyesen vezethessem és enyéimnek jó példával szolgálhassak. Adj szeretteimnek egészsé-get és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet. Ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kap-hatnak meg a világtól.

Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé vál-junk. Szeretettel és hűséggel viseljük el, amit gondvise-lésed ad, hogy osztozhassunk egymás örömében és bá-natában. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek s keserű csalódás éri őket, vigasztalást, menedéket és támaszt jelenthessek számukra. A názáreti Szent Család legyen példa-képünk! Jézus, Mária, József, vezessetek, segítsetek, óvjatok bennünket! Amen.


A CSALÁDAPA IMÁJA

Szent József, mint családapa szerényen, de bizalommal emelem feléd tekintetemet. Tudom, milyen méltóságra hívott meg az Úr az apaság által, de tudatában vagyok sok-rétű gyöngeségeimnek és korlátoltságomnak is a fel-adatok előtt, amelyeket ez a hivatás helyez vállamra.

Te nevelőapa voltál, és minden apa védőszentje vagy. A Mennyei Atya, akitől minden atyaság származik, rád bízta egyszülött Fiát, és önmaga helyettesévé állított Jé-zus mellé. Te ezt a méltóságot úgy gyakoroltad, hogy Jé-zus büszkén mondhatott atyjának, amit az ő boldogságos anyja, Szűz Mária is elismert.

Hathatós szavaddal légy közbenjáróm Jézusnál, hogy ke-gyelmének segítségével a Mennyei Atya méltó helyet-tese lehessek gyermekeim és anyjuk mellett, hogy hoz-zád hasonlóan Isten élő képe és jelenléte legyek a csa-ládban és a társadalomban. Amen.


A SZÉLRÓZSA MINDEN IRÁNYÁBÓL...

Azok az emberek, akiket sohasem ért kritika, rosszul öregszenek meg. * Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy rád mosolyogjon, te mosolyogj rá! * Ne engedd, hogy a szo-morúságig sodródj, s ne add át magad sötét gondola-toknak. * Ne hallgass, ha szavad mentségül szolgálhat, s ne rejtsd el bölcsességedet.


ITT A NYÁR!

Felhívjuk híveink figyelmét, hogy a vasárnapi szentmi-sékben nincs vakáció vagy szünet. Mindenkinek köte-lező az Úr napjának megszentelése. Utazásaink során is legyen időnk a szentmisére. Templomunk támogatásáról pedig ne feledkezzünk el!

 

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit