Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

Email Nyomtat PDF

 

2012. április 15.

 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

 

     

Húsvétot, az Ünnepek Ünnepét nem csak hét, hanem hétszer hét napon át ünnepli az Egyház, majd az ötvene-dik napon megtartja Krisztus búcsú-ígérete teljesedésé-nek napját, Pünkösd ünnepét.

Ma Húsvét második vasárnapja, ún. Fehérvasárnap van. Az őskeresztény Egyházban eddig a napig hordták a ke-resztség alkalmával kapott fehér ruhát. Bennünket is em-lékeztessen ez a vasárnap keresztény hitünkre és külde-tésünkre.

OLVASMÁNY                                    ApCsel 4, 32–35

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja bará-taiért” (Jn 15 13). Ez lebegett az őskeresztény közössé-gek szeme előtt, amikor testvéreknek tekintették egy-mást; s úgy éltek, mint egy nagy család. Nem az önzés, hanem az önzetlenség jellemezte őket.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                  117. Zsoltár

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, *

              mivel irgalma örökké megmarad.

 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

SZENTLECKE                                                    1 Jn 5 1–6

Diadalívek hirdetik a nagy uralkodók hőstetteit és győ-zelmeit. Mennyi vér és áldozat van mögöttük! Százak és ezrek hősi halála épült bele ezekbe az emlékművekbe. Krisztus is győzött a bűn és a halál fölött. Az ő győzel-mének jele a kereszt. Ebbe azonban csak az ő élete és vére épült bele.

SZEKVENCIA          Éneklő Egyház 547. vagy SZVU 86.

ALLELUJA                                                     Jn 20, 29

Jézus mondja: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál en-gem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.

EVANGÉLIUM                                             Jn 20, 19–31

Nem könnyű megvívnunk a hit harcát. Tamás apostolhoz hasonlóan sokszor minket is gyötör a kételkedés. A fel-támadt Jézus segítségével azonban úrrá lehetünk fölötte, és mi is hittel borulhatunk le Jézus előtt.

RÖVID FOHÁSZOK

Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát! * Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk! * Adj hitből fakadó állhatatosságot a bete-geknek és a szomorkodóknak! * Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Oltáriszentség hitünk nagy titka. Hiszen a külső szí-nek elrejtik az Urat. Boldog az, aki mégis kétkedés nél-kül vallja. Valóban itt van közöttünk az Úr!

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                    Vö. Jn 20, 27

Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, és ne légy hitetlen, hanem hívő, alleluja!

HÚSVÉTI SZEKVENCIA

A Húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!

Krisztus ártatlan Bárány: vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!

Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.

Feltámadt Krisztus, reményetek: Galieleába megy előttetek.”

Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.

Győztes Király, könyörülj meg rajtunk! Amen. Alleluja.

 

ELMÉLKEDÉS

A húsvét ünnepe mindannyiunkat szeretne elindítani a hit útján. Nem a Feltámadott látása szemünkkel, nem szavának hallása fülünkkel és nem is sebhelyeinek érin-tése kezünkkel ad számunkra teljes örömöt és igazi bizo-nyosságot arról, hogy Krisztus él, hanem a hit. Kérjük Istentől a hit csodálatos ajándékát!                        (H.I.S.)

 

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE

BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy

NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgal-mazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE, az öt tized után (háromszor): Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

 

TANULSÁGOS TÖRTÉNET

A tojás

Egy szegény asszony talált egyszer egy tojást. Boldogan hívta magához a férjét és gyermekeit:

Megszűnt a nyomor mondta nekik. Nézzétek, mit találtam: egy tojást. Nem esszük meg, hanem átvisszük a szomszédasszonyhoz, hogy tegye a kotló alá és keltesse ki. Így hamarosan lesz egy csibénk, amelyből nemsokára tyúk lesz. Természetesen azt sem esszük meg, hanem tojatjuk tovább, hogy legyen sok csirkénk, meg tyúkunk és még több tojásunk. Nem eszünk sem tojást, sem csirkét, de még tyúklevest sem. Mindent eladunk és az árán ve-szünk egy borjút. Neveljük a borjút, amíg tehén nem lesz belőle. A tehénnek lesz sok borjúja, nekünk meg lassan egy egész csordánk. Eladjuk a csordát és veszünk az árán telket, a telekre építünk, az egyik részt eladjuk és veszünk rajta... Amíg nagy lelkesedéssel így szónokolt az asszony, a tojás kicsúszott a kezéből, leesett a földre és ... nem maradt belőle más, csak egy álom.

A mi elhatározásaink gyakran hasonlítanak ennek az asszonynak a fecsegéseire? "Majd megcsinálom. Majd megmondom... El fogom érni..." Aztán telnek a napok, az évek és nem teszünk meg semmit.

 

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit, Szent Kereszt Plébánia