Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. június 10. Úrnapja

2012. június 10. Úrnapja

Email Nyomtat PDF

FIGYELEM! ALSÓVÁROSON 10.00-KOR MISE, MAJD KÖRMENET!!!!!!!!!!!!!

2012. június 10.


Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap


KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE:

ÚRNAPJA

(Corpus Christi)


 

Az Eucharisztia azt jelenti számunkra, hogy Krisztus újra földre szállt, és vándorlásunk társa lett. A köztünk jelenlevő Jézus az Egyház legnagyobb kincse. Az oltár-szekrényben őrizzük, Úrnapján azonban megmutatjuk a világ-nak is. Az úrnapi körmenetben nagy tisztelettel vegyük körül őt. Ezzel mutassuk meg hitünket, hálánkat és szeretetünket.

KEZDŐÉNEK Zsolt 80, 17

A gabona javával táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.

OLVASMÁNY Kiv 24, 3–8

Az Ószövetséget az áldozati állatok vérével való meg-hintés pecsételte meg. Az új és örök szövetség pedig Jé-zus vére által köttetett meg. Krisztus vére bűneink vált-ságdíja és megszentelődésünk záloga.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 115. Zsoltár

Válasz: Veszem az üdvösség kelyhét, *

és az Úr nevét hívom segítségül.


SZENTLECKE Zsid 9, 11–15

Krisztus életének egyedülálló sajátossága, hogy egy sze-mélyben főpap és áldozat. Áldozata a bűnbocsánat forrá-sa. Feláldozott testének és vérének vétele az örök élet zá-loga.

SZEKVENCIA SZVU 107. ének

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!

ALLELUJA Jn 6, 51

Jézus mondja: „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.

EVANGÉLIUM Mt 14, 12–16. 22–26

Jézus az utolsó vacsorán elővételezte a keresztáldozatot. A kenyér és a bor színe alatt áldozati testét és vérét nyúj-totta tanítványainak, s ezzel áldozatának részeseivé is tette őket. A mai szentmisében különös odaadással kap-csolódjunk bele mi is Krisztus áldozatába.

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy Egyházad egy legyen a kenyértörés kö-zösségében! * Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! * Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát! * Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozat-kész lélekkel engedelmeskedjünk! * Ne engedd, Urunk, hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A mai ünnep nagy öröme és boldogsága, hogy Jézus va-lóban itt van közöttünk az Oltáriszentségben. Töreked-jünk arra, hogy szeretetben is közelebb kerüljünk egy-máshoz.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6, 57

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az ben-nem marad, én meg benne mondja az Úr.


PÁDUAI SZENT ANTAL

Június 13-án, szerdán lesz Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepe. Szent Antal Portugáliában szü-letett. A szegénységet hirdető Assisi Szent Ferenc köve-tője lett már annak életében. Nagyhatású prédikátor, ugyanakkor a krisztusi egyszerűség és szelídség szentje. Páduában halt meg 1231-ben, és azóta is a keresztény nép egyik legkedvesebb pátrónusa. * Szent Antal mon-dásaiból idézünk: „Isten éljen mindig a szívedben. Egy szent sem boldogabb, egy szív sem vidámabb, mint az, aki szívében Istent hordozza. Életünk hajócskájának horgonya az Istenbe vetett bizalom. Ez biztosít, hogy a hullámok el ne sodorják. Isten soha meg nem szűnik gyermekeinek Atyja lenni.”


ÉNEK SZENT ANTALRÓL

Hozsanna 216.

Szöveg: Nagy Gyula * Dallam: Amade László

Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át, Páduának csil-lagára, Szent Antal terád, bízva hozzád fordulunk, baja-inkban gyámolunk, hallgat szádra, hő imádra Jézus jó Urunk.

Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül, szólj mellettünk, mert szavadra rajtunk könyörül, boldog, aki rád figyel, nyomdokodban indul el, Krisztus útján hős erényre, égig juthat el.


Íme, Antal, az egyszerű és szegény most gazdagon lép az égbe, mennyei himnuszok köszöntik őt.


Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: június 15.

JÉZUS SZENT SZÍVE

Főünnep

A főünnepen felidézzük azt a szeretet, amely Jézus isten-emberi szívéből áradt és árad ma is a világba. Megem-lékezünk mindenről, amit Jézus értünk szeretetből tett: ki-üresítette önmagát, szolgai alakot öltött, a fájdalmak férfia lett, és a kereszten függő testét átjárta a katona lándzsája. Mi is szeressük őt teljes szívünkből, és le-gyünk érte készek minden áldozatra.

Jézus átszúrt Szívéből jöttek létre a szentségek, amelyek által éltet minket. Különösen is vonatkozik ez az Eucha-risztiára, amelyben Jézus saját testét adja nekünk lelkünk táplálására. * Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szí-vünket a te Szíved szerint.


IMÁDKOZZUNK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKÉRT!