Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. június 3. Szentháromság vasárnapja

2012. június 3. Szentháromság vasárnapja

Email Nyomtat PDF

2012. június 3.

 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Pünkösd utáni első vasárnap

 

     

A Szentháromság hitünk legnagyobb titka. Értelmünk fel nem foghatja, de szívünkhöz nagyon is közel van. Tisz-telete pedig áthatja egész keresztény életünket. A három személyű egy Isten megvallásával lettünk keresztények: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük és fejez-zük be minden imádságunkat. S keresztény életünk örö-me és boldogsága, hogy az Atya gyermekei, a Fiú test-vérei és a Szentlélek templomai vagyunk.

KEZDŐÉNEK                                            

Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, va-lamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt ve-lünk.

OLVASMÁNY                         MTörv  4, 32–34. 39–40

Az ószövetségi kinyilatkoztatás alaptétele, hogy egy Is-ten van. Minden ember imádással és engedelmességgel tartozik neki.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    32. Zsoltár

Válasz: Boldog az a nemzet, *

              melyet az Úr örökbe fogadott.

 

SZENTLECKE                                              Róm 8, 14–17

Istennek nemcsak teremtményei, hanem gyermekei is vagyunk. A keresztségben Isten nekünk ajándékozta Fiának Lelkét. A Szentlélek a biztosítéka, hogy mint fogadott gyermekek megkapjuk örökségünket.

ALLELUJA                                                  vö. Jel 1, 8

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra!

EVANGÉLIUM                                            Mt 28, 16–20

A keresztelésnél használt szavak mutatják, hogy az Egy-ház kezdettől fogva vallotta a Szentháromság titkát. Ez a titok megsejteti velünk Isten belső életének végtelen gazdagságát. E gazdagságban mi is részesedünk a ke-gyelmi élet által, amelynek beteljesedése lesz majd az örök élet.

RÖVID FOHÁSZOK

A Szentháromság egy istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt em-berek! * A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot! * A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden em-bert az Evangélium világosságára! * A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívé-ben! * Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szent-lélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és bol-dogságát! * A Szentháromság egy Isten áldja és védje azokat, akik ma hálát adnak házassági évfordulójuk alkalmával! * A Szentháromság színelátására jussanak elhunyt szeretteink és jótevőink!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Eucharisztia vétele nemcsak Krisztussal, hanem az Atyával és a Szentlélekkel is összekapcsol minket. A szeretet  szentsége ugyanis növeli bennünk a megszen-telő kegyelmet, amely a Szentháromság élete bennünk. Mindezt tudatosítsuk magunkban, és éljünk ennek szel-lemében.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                            Gal 4, 6            

Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét  árasztotta szí-vetekbe az Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya!

ELMÉLKEDÉS

HIT ÉS TUDOMÁNY

A keresztény tanítás legfontosabb feltétele az Isten léte-zésében való hit, aki a világot teremtette, azt szeretetével fenntartja, Fia halálával megváltja és Szentlelkével erő-síti, vigasztalja és vezeti.

Mély elismeréssel adózunk a tudományos haladásnak, amely a mai időkben kibontakozik, és aggódunk amiatt, hogy Isten létét a tudomány kézzelfoghatóan nem bizo-nyítja. De szükséges-e gyertyát gyújtanunk ahhoz, hogy lássuk a napot?

Isten keresésünkben Krisztus élete legyen minden vál-lalkozásunk, fáradozásunk mozgatója. Ennek az életnek a beteljesedése pedig az ő feltámadása. Pecsétje a Szent-lélek.

Mi a világ? – E kérdésre így válaszolhatnánk: Élet a Szentháromság ölén.            (Werner von Braun nyomán)

EGY GONDOLAT

A Szentháromság a legnagyobb hittitok. Sohasem jöt-tünk volna rá, ha Krisztus ki nem nyilatkoztatja nekünk. Sőt azután sem értjük meg emberi ésszel, mert titka a mi tapasztalatainkat felülhaladja.

 

JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA

Jézus kereszten átszúrt szíve megváltó szeretetének a je-le. Amikor Jézus Szívét tiszteljük, akkor a mennyei Atya iránt, illetve irántunk való szeretetére gondolunk. Úgy szerette Jézus a mennyei Atyát, hogy életét adta az elle-ne elkövetett emberi bűnök és bántások megengeszte-lésére. Úgy szeretett Jézus bennünket, hogy halálba ment, csak hogy minket a mennyei Atyával kiengesz-teljen és az Ő isteni áramkörébe újra bekapcsoljon. A Jé-zus Szíve tisztelet lényege: az engesztelés, Krisztus kö-vetése és önmagunk fölajánlása.

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

 

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2012. JÚNIUS

Általános szándék (Az Eucharisztiában jelenlévő Krisz-tus): Hogy a hívők az Eucharisztiában tudják felismerni a Feltámadott élő jelenlétét, aki velük jár mindennapi éle-tükben.

Missziós szándék (Az európai keresztények): Hogy az Európában élő keresztények felfedezzék saját önazonos-ságukat, és nagyobb lendülettel vegyenek részt az evan-gélium hirdetésében.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit