Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Nagyböjt 3. vasárnapja 2012. március 11.

Nagyböjt 3. vasárnapja 2012. március 11.

Email Nyomtat PDF

2012. március 11.

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek... Az Úr a te tanítód” (Iz 18, 20). Istenünk, Atyánk a templomban vár bennünket. Tanít, táplál, megbocsát. Isten ellen vétkezik, aki megszentségteleníti a templomot. Krisztus nem en-gedte meg, hogy az alkudozás és az üzletelés hangja hát-térbe szorítsa az imádságot. Mindig illő módon visel-kedjünk a templomban!

KEZDŐÉNEK Zsolt 24, 15–16

Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmazz: elhagyatott va-gyok és nyomorult.

Vagy: Ez 36, 23–26

Ha majd elismeritek, hogy én vagyok a ti szent Istene-tek: egybegyűjtelek titeket az egész világról. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítlak minden gonoszságtól: új lelket adok belétek mondja az Úr.

OLVASMÁNY Kiv 20, 1–17

A tízparancsolat Isten atyai szívének ajándéka. Mint szü-lő a gyermekét, úgy véd bennünket. Parancsainak tilal-maival segít, hogy boldog legyen az életünk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18. Zsoltár

Válasz: Uram, Istenem, *

örök életet adó igéid vannak.


SZENTLECKE 1 Kor 1, 22–25

Igaz, amit a közmondás tart: „Isten nem tud mindenki-nek a kedvére tenni”. A zsidók olyan Megváltót vártak, aki hatalommal jön el. A görögök pedig a tudós böl-csességét kívánták tőle. S ehelyett megjelent a keresztre feszített Jézus. Ismerjük fel keresztjében Isten bölcses-ségét és hatalmát!

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Mt 17, 5

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”

EVANGÉLIUM Jn 2, 13–25

Jézus a jeruzsálemi templomban kijelentette: testének lerombolt templomát majd újra felépíti. Az apostolok Jé-zus feltámadása után vissza is emlékeztek erre.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Minden templomnak az legszentebb feladata, hogy he-lyet adjon a szentmiseáldozatnak. Mi is Isten templomai vagyunk. Ajánljuk fel életünket Istennek kedves áldoza-tul.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 83, 45

A veréb is otthont talál magának, és fészket a gerle, aho-vá fiait helyezze; én a te oltárodnál, Seregek Ura, Iste-nem és Királyom! Boldogok, akik házadban laknak, és téged örökké magasztalnak.


IMÁDUNK TÉGED, KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED. MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT.

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2012. MÁRCIUS

Általános szándék (A nők közreműködése): Hogy az egész világon kellően elismerjék a nők közreműködését a társadalom fejlődéséhez.

Missziós szándék (Az üldözött keresztények): Hogy a Szentlélek adományozzon állhatatosságot mindazoknak, különösen Ázsiában, akiket Krisztus neve miatt hátrá-nyosan megkülönböztetnek, üldöznek vagy halálba visz-nek.


AZ IRGALMASSÁG

Az irgalmasság kettőt jelent: Adni. Az Egyházatyák egybehangzó tanítása, hogy a böjt akkor értékes Isten előtt, ha az így megtakarított pénzből (időből, stb.) a ná-lunk szegényebbeket segítjük. Az irgalmas szeretet egy-ben bűnbánati cselekmény, mert a szeretet befödi a bű-nök sokaságát.” (1 Pét 4, 8) Megbocsátani. Őszinte szívből, semmi viszonzást és hálát nem várva, minden-kinek, aki ellenünk vétett. Ez is bűnbánati cselekmény, mert Krisztus ennek függvényévé tette az ő bocsánatát: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo-csátunk az ellenünk vétkezőknek.


AZ IMÁDSÁG

A böjt és a jócselekedet közvetve vonatkozik Istenre. Az imádságban, elmélkedésben, lelki olvasmányban a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik: a teremtményektől a Teremtőhöz, a hasznostól az igazsághoz, az anyagiaktól a szellemiekhez, a hétköznapok túl sok külső eseményé-től a belsőhöz fordul, kilép önmagából, hogy megtalálja iga-zi önmagát. A Nagyböjt a több liturgikus ima, kö-zösségi ima, magánima, templomlátogatás, vallási tanu-lás és olvasás megszentelt időszaka. Ugyancsak hasznos kihasz-nálni a lelkigyakorlatok megerősítő és megtartó idejét, s a lelki megújulásra szánt napok lehetőségét.


NE LEGYÉL GÉPIES

Azt mondod, hogy nincs időd imádkozni. Napod az utol-só percig foglalt, és tevékenységeid felemésztik minden erődet. Igaz, hogy nem jutsz imához, mert egyik teendő a másikat éri. De próbálkozz kis röpimákkal. Hatásuk olyan, mint a lökhajtásos gépeké. Jól illenek a mai gyor-sasághoz. Időtartamuk: néhány másodperc. Napi munká-dat vallásos gondolatokkal, Isten megszólításaival kell átszőnöd. Ez az áhítat a nagy imaművészet titka!


ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!

MÁRCIUS IDUSÁN

IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, hű-ség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Amen.

(A görög katolikus hívek imakönyvéből)