Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. április 29. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

2012. április 29. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Email Nyomtat PDF

 

2012. április 29.

 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

 

     

Húsvét negyedik vasárnapja, a hivatások vasárnapja. Az emberiségnek szüksége van hivatott vezetőkre, ők a nyájnak a jó pásztorai. Imádkozzunk, hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket, akik nem a romlás és a pusztulás, hanem az igazságosság és a béke útján ve-zetik a rájuk bízottakat. Különösen is imádkozzunk papi hivatásokért, hogy papjaink Krisztus jópásztori lelküle-tével gondoskodjanak a hívek üdvösségéről.

KEZDŐÉNEK                                                Zsolt 32, 5–6

Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, alleluja!

OLVASMÁNY                                     ApCsel 4, 8–12

Szent Péter szemére veti a főtanács vezetőinek és a vé-neknek, hogy Krisztust, mint szegletkövet, elvetették. Az emberiség azóta is próbálkozik más megváltót keresni. Ez azonban nem sikerülhet. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetünk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                  117. Zsoltár

Válasz: A kő, amelyet az építők félredobtak, *

             íme, az lett szegletkővé.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE                                                   1 Jn 3, 1–2

Isten szent neve után a legszebb szavak ezek, édesapám, édesanyám, fiam, leányom! Mennyi tartalom, érzelem van e szavak mögött! S milyen lélekemelő tudat, hogy Isten a mi Atyánk, s mi gyermekei vagyunk. Életünkben és halálunkban őhozzá tartozunk.

ALLELUJA                                                     Jn 10, 14

Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem ju-haimat, és juhaim ismernek engem.

EVANGÉLIUM                                             Jn 10, 11–18

Jézus, a mi jó Pásztorunk ismer minket, ismeri gondola-tainkat, szívünk mélyét, vágyainkat, bajainkat. Ismer és szeret. Annyira, hogy képes a saját életét feláldozni ju-haiért. Bárcsak lelkipásztoraink is mindenben követnék Jézus példáját.

RÖVID FOHÁSZOK

Add, Urunk, hogy az Egyház pásztoraiban minden em-ber megismerje a jó Pásztor szeretetét! * Add, Urunk, hogy a népek meghallják a jó Pásztor szavát: egy akol legyen és egy Pásztor! * Add, Urunk, hogy az önfelál-dozó szeretet gyakorlásával hasonlóvá legyünk jó Pász-torunkhoz! * Adj, Urunk, Egyházadnak áldozatos lelkű papokat, akik készek életüket adni híveidért! * Engedd, Urunk, hogy Jézus neve legyen erősségünk és vigaszta-lásunk a halál óráján!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Uram, én a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam....” (Jón 2, 10) De sokszor megígértem, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó le-szek! Nemcsak nézni és hallgatni akarom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne. A teljes részvételhez pedig hozzátartozik a szentáldozás is.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                   

Feltámadt a jó Pásztor, aki életét adta juhaiért, és meg-halt az ő nyájáért, alleluja.

 

IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT

Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meg-hívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú lelkeket is, hogy taníványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözí-tése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaid-nak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek. Amen.    

                                    (VI. Pál pápa)

 

PELL BÍBOROS ÉS AZ ATEISTA DAWKINS TELEVÍZIÓS VITÁJA

Egyórás „Kérdés-felelet” műsort közvetített április 9-én este az ausztrál ABC televízió George Pell sydney-i bí-boros és az ismert ateista, Richard Dawkins professzor részvételével.

A bíboros teistának nevezte Darwint, mivel – mint mondta – Darwin „nem tudta elhinni, hogy a hatalmas világegyetem és a világ valamennyi csodája akár vélet-lenül, akár valamiféle szükségszerűség folytán jött volna létre.” – „Ez egyszerűen nem igaz” – felelte a magát „szenvedélyes darwinistának” valló Dawkins. A közön-ség megtapsolta a bíboros válaszát: „Az önéletrajza 92. oldalán olvashatja. Nézzen csak utána.”

Dawkins véleményével szemben, mely szerint a tudo-mány előbb-utóbb minden kérdésre megtalálja a választ, George Pell kijelentette: a tudomány nem ad választ az ember kérdésére, hogy miért él. Dawkins erre azt felelte: az emberben ostoba kérdések is felvetődnek; ez is ilyen ostoba kérdés, amivel nem kell foglalkozni. 

Dawkins kifejtette: képtelenség, hogy az ember fizikai-lag visszatérjen a halálból, hiszen „az agy elrothad és kész”. Hozzátette: igyekszik nagyon finoman fogalmaz-ni, amikor azt mondja, Pell bíboros bizonyára nem gon-dolja komolyan, hogy a test valóban feltámad. A bíboros csak annyit válaszolt: „Mr. Dawkins, nem szoktam olyasmit modani, amit nem gondolok komolyan.”

Magyar Kurír

 

MÁJUSI LITÁNIA

A litánia görög szó, esdeklést, könyörgést jelent. Így hívjuk azt az ősi, szinte minden népnél és vallásnál meg-levő könyörgési formát, amelyben a változó megszólí-tásokat és kéréseket előénekesek, előimádkozók jelentik be, a közösség pedig állandó válasszal ostromolja az eget. A Szűzanya által kérjük Isten segítségét! A követ-kező hónapban, aki teheti naponta imádkozza a Szűz-anya tiszteletére a Lorettói litániát, felajánlva hazánkért, családjainkért és magyar közösségeinkért.

 

fr. Kiss Barnabás ofm Detroit