Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. május 13. Húsvét 6. vasárnapja

2012. május 13. Húsvét 6. vasárnapja

Email Nyomtat PDF

 

2012. május 13.

 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Anyák napja

 

     

A szeretet a legnagyobb a világon. A hívő ember leg-boldogítóbb ismerete Istenről, hogy ő a szeretet. Isten is azt értékeli bennünk legjobban, ha szeretjük őt és egy-mást. A szeretet adja meg cselekedeteink legfőbb értékét is. Aki igazán szeret, annak egyetlen cselekedete sem vész kárba.

KEZDŐÉNEK                                                Vö. Iz 48, 20

Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hir-dessétek mindenütt a földön: megváltotta az Úr az ő né-pét, alleluja!

OLVASMÁNY            ApCsel 10, 25–26. 34–35. 44–48

A szél ott fúj, ahol akar.” (Jn 3, 8) A Szentlélek jóra és megtérésre inthet pogányt és keresztényt, hívőt és hitet-lent. Értékeljük azt is, ha a Szentlélek másokon keresztül szól hozzánk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    97. Zsoltár

Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét *

              a nemzetek színe előtt.

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE                                                 1 Jn 4, 7–10

Istent a legjobban a szeretetből ismerik meg az emberek. Tudósokat, nagy embereket vezetett már el a hithez a világ szépsége, a természet törvényei, az élet titka. A legtöbb embert azonban a szeretet vezette el Istenhez; a szeretet szava és a szeretet gyakorlása. Gyakoroljuk a szeretetet, hogy általa Istenhez vezessünk másokat.

ALLELUJA                                                     Jn 14, 23

Jézus mondja: „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

EVANGÉLIUM                                               Jn 15, 9–17

Krisztus önmaga szeretetét állította elénk példának. Ő nem felszínesen szeretett. Szeretete nem leereszkedő szeretet volt. Ő az Atyában élt, s az Atyáért élt. Mi meg éljünk őbenne és őérette. Szeretetet vetett szívünkbe, és a szeretet gyümölcseit várja tőlünk.

RÖVID FOHÁSZOK

Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, Benedek pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét! * Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenséges-kedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egy-mással! * Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés beteg-ségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a föl-dön! * Engedd, Urunk, egyházközségünk tagjai becsül-jék meg egymásban Krisztus barátait! * Áraszd reánk, Urunk, Szentlelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Az Eucharisztia a szeretet köteléke. Bárcsak minden szentáldozás erősítené isten- és emberszeretetünket!

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                     Jn 14, 15–16               

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat mondja az Úr. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, aki veletek marad mindörökké, alleluja.

ELMÉLKEDÉS

HIT ÉS KÖZÖSSÉG

Az Egyház történelmében mindig voltak olyan idősza-kok, amikor egyesek hitvallása mások hitének megerő-sítésére szolgált. Senki sem tud sokáig egyedül küsz-ködve hinni! Közösségre van szüksége, amely védelme-zi, erősíti. A kereszténység csak a szeretet közösségében tud kibontakozni, amelyet Jézus Krisztus Egyházként alapított, s csak benne tud teremtő módon életté válni.     

                                          (Georg Moser)

 

DSIDA JENŐ: HÁLAADÁS

Köszönöm, Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel.

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

itt a földön senki sem szerethet jobban! –

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad.

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

 

SZENT MÁTYÁS APOSTOL

Az Úr feltámadása után választották az  apostolok ma-guk közé a hűtlen Júdás helyére, hogy az Úrtól rendelt tizenkettes szám teljessé váljék. Júdeában, majd Etiópiá-ban hirdette a hitet. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték. Ünnepe: május 14. (Magyarországon: február 24.)

 fr. Kiss Barnabás ofm, Ditroit

SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!