Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. augusztus 5.

2012. augusztus 5.

Email Nyomtat PDF

 

2012. augusztus 5.

 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

 

     

 „Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene, a nép, ame-lyet örökségül választott... Az Úr szeme az igazakon nyugszik, azokon, akik bíznak kegyelmében, hogy lelkü-ket a halálból kimenti, és táplálja éhségükben” (Zsolt 32, 12. 1819). A gondviselő Isten nem hagyja el népét, sze-reti, táplálja és vezeti.

KEZDŐÉNEK                                        Zsolt 69, 2. 6

Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg en-gem! Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj!

OLVASMÁNY                                Kiv 16, 2–4. 12–13

Az örökké elégedetlen ember és a végtelenül türelmes Isten története a mai Olvasmány. Erre utal egy érdekes magyar közmondás is: „Isten sem tud mindenkinek a kedvére tenni!” Isten azonban elsősorban a nép javát akarja, és végtelen szeretettel gondoskodik is mindig választott népéről, mégha ezt nem ismerjük is fel azon-nal.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    77. Zsoltár

Válasz: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.

SZENTLECKE                                            Ef 4, 17. 20–24

„Senki sem szolgálhat két úrnak... Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is” (Mk 6, 24). Ezt már Krisztus megmondta. De Szent Pál apostol is küzd ilyen kettősséggel. Látja, hogy sokan szeretnék összeegyez-tetni a régit és az újat, a régi ember szokásait és az új ember életének következményeit. Krisztusnál azonban nem lehet alkudozás. Le kell vetnünk a régi embert, és magunkra kell öltenünk az újat.

ALLELUJA                                                      Mt 4, 4b

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való.

EVANGÉLIUM                                               Jn 6, 24–35

Jézusnak nem tetszik, ha valaki önző érdekből követi őt. Jézus önzetlenül szeret minket, joggal követeli meg tő-lünk is az önzetlenséget. Szeretetének örök jele az égből szállott Kenyér.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

„Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz” (Ter 32, 27), mondta Jákob, amikor Istennel küzdött. Mi is kérjük Jé-zustól minden szentmisében: Áldj meg minket, Urunk, s áldásod kísérje mindennapi életünket!

ÁLDOZÁSI ÉNEK                           Bölcs 16, 20

Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk, minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benne.

ELMÉLKEDÉS           Énekelhető: SZVU 122. dallamára

Urunk, e kenyeret mindig add meg nékünk!

Minden küzdelmünkben légy a segítségünk,

Hogy a pályát megfuthassuk,

Szent hitünket megtarthassuk,

Örök koronánkat tőled megkaphassuk. (Gyűrű Géza)

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI

2012. AUGUSZTUS

Általános szándék (A rabok): Hogy a bebörtönzötteket igazságosan kezeljék, és emberi méltóságukat tartsák tiszteletben.

Missziós szándék (Az ifjúság tanúságtétele Krisztus mellett): Hogy a fiatalok, akik Krisztus követésére hiva-tottak, tegyék magukat készségessé az evangélium hirde-tésére és tanúsítására a föld végső határáig.

 

HAVAS BOLDOGASSZONY

Augusztus 5-e a római Mária-főtemplom (Santa Maria Maggiore) fölszentelési napja. Liberius pápa építtette 366-ban, azon a helyen, amelyet – legenda szerint e napon hó borított: így jelentette meg előre álomban az Isten annak az idős házaspárnak, akik vagyonukat egy Mária-templom építésére akarták áldozni. Innen az ün-nep neve. Szűz Mária római főtemploma felszentelésé-nek nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

 

SZÜLEINK VÁGYAI

A család szépen összegyűlt, a gyerekek meg elgondolni sem tudták, hogy mi az a nagy hír, ami miatt a szüleik ilyen titokzatosak. Velük sosem történik semmi. Tiszta unalom az életük. A legnagyobb izgalom az életükben, ha néhány új virágot hoz a begónia.

A szülők az ebéd befejezése után bejelentették, hogy mostantól másképp szeretnének élni. Ezért aztán szépen eladják a családi házukat. Egy kisebb lakásba költöznek és vesznek egy hajót. Végre itt az ideje, hogy körül-hajózzák a földet.

A gyerekek iszonyatos nevetésbe törtek ki, mert azt hit-ték ez valami kis tréfa. Ám hamar kiderült, hogy nem az. A szülők tényleg eladták a házat, vettek egy hajót majd elindultak a világ körül.

Anyukájuk, akiről eddig el sem tudták képzelni, hogy kalandvágya meghaladhatja egy új süteményrecept ki-próbálását, kivirult. Apukájukat mintha kicserélték vol-na. Néha küldtek képeslapot vagy e-mailt egy-egy egzo-tikus szigetről. És ha aggódtak is a gyerekek miatt, ez nem nagyon látszott rajtuk.

Míg a gyerekek dolgoztak, a szülők boldogan vitorláztak a nagy vizeken.

És a gyerekek elgondolkodtak. Valahogy természetes volt, hogy a szüleik mindig ott vannak, lehet rájuk szá-mítani, lehet tőlük kölcsönkérni. De hogy boldogok-e azt még sosem kérdezték.

A szülők 3 év múlva hazatértek. Újra süteményillat töl-tötte be a lakást. De a gyerekek már másként néztek a szüleikre. Valahogy észrevették, hogy ők is emberek és nem csak szülők. Nekik is vannak álmaik. Álmaik, ami-ket valóra váltottak.

 

KÖNYÖRÖGJÜNK

Add, Urunk, hogy mindig éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat! *Az Oltáriszentség gyakori vétele táplálja és erősítse a keresztény népet!

fr. Kiss Barnabás ofm, Ditroit