Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012.május 6. Húsvét 5. vasárnapja

2012.május 6. Húsvét 5. vasárnapja

Email Nyomtat PDF

 2012.május 6. Húsvét 5. vasárnapja

 

Az Úr jósága virasszon fölöttünk, őrizd meg a kezünk munkáját!” (Zsolt 89, 17) Az Úr jósága virrasztott Saul fölött s nem engedte elveszni. Így lehetett belőle Szent Pál. Isten jósága virraszt a történelem évszázadain át, folytonosan árasztja ránk szeretetét. Különösen is gon-doskodik azokról, akik a krisztusi szőlőtőhöz tartoznak. Segíti őket, hogy Krisztusban bőséges termést hozzanak.

KEZDŐÉNEK Zsolt 97, 1–2

Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat mű-velt, tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja!

OLVASMÁNY ApCsel 9, 26–31

Örök probléma: a világ nehezen hiszi el, hogy egy bűnös megtérjen. Szent Pál is megtapasztalta ezt a problémát. Szent Barnabás azonban felkarolta őt. Sok ilyen segítő-kész emberre lenne szükség!


VÁLASZOS ZSOLTÁR 21. Zsoltár

Válasz: Dicsérlek téged, Istenem, *

szent néped körében.


Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.


SZENTLECKE 1 Jn 3, 18–24

Keresztény hitünk tanítása szerint a legfőbb parancsolat: szeressük Istent és embertársainkat. Szeretetünket tet-tekkel is kell bizonyítanunk.

ALLELUJA Jn 15, 4a. 5b

Jézus mondja: „Maradjatok bennem, és én bennetek, * aki énbennem marad, bőséges termést hoz.

EVANGÉLIUM Jn 15, 1–8

Korunkban divattá lett a szőlőművelés. Státusszimbó-lumnak is tartják sokan, hogy szőlőhegyük és saját ter-mésük legyen. Milyen kevés embernek jut azonban eszébe Jézus mai hasonlata, hogy olyan szőlővesszőhöz kell hasonlítanunk, amelyik a szőlőtőből szívja erejét és termését.

RÖVID FOHÁSZOK

Tarsd meg, Urunk, az igazságban Szentatyánkat, Bene-dek pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szőlőtőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket! * Add, Urunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre! * Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tag-jai tudatában legyenek együvétartozásuknak, és felelős-séget érezzenek egymás iránt! * Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jótette-inkben sok gyümölcsöt teremjünk! * Árassz, Urunk, új kegyelmi életet azokba, akik bűneik miatt nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Életáldozatot mutat be az, aki szeret, s aki alamizsnát ad, az hálaáldozatot” (Sir 35, 2). Mi a jótékonyság és a szeretet áldozatát mutassuk meg mindig!

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 1. 5

Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők mondja az Úr. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz, alleluja.

ELMÉLKEDÉS

A LEGNAGYOBB, AMIT TEHETÜNK

Isten azért teremtett minket és a világot, mert szeret min-ket. Milyen szép és milyen nagyszerű, hogy Istent meg-ismerhetjük, szerethetjük és őt szolgálhatjuk! Ez a fel-adatunk ebben a világban. Minden más ezenkívül el-tékozolt idő. (Vianney Szent János)


AZ OLTÁRISZENTSÉG LÁTOGATÁSA

Ha volna a Földön hely, ahol Jézus látható alakban járna, mint egykor Palesztinában, mennyire vágyakoznánk hozzá menni, nála minden ügyünkben-bajunkban, minden szen-vedésünkben segítséget keresni és találni. Pedig minden katolikus templom, ha mégoly szegény és kicsi is, ily ál-dott hely, ahol Jézussal bizalmasan társaloghatunk, segít-séget s vigasztalást találhatunk.

Gyakran elég a Szentség előtt imádságban töltött ne-gyedóra, hogy a nyugtalan lélek békét nyerjen, a fáradt s hideg lélek az Isten iránti szeretet lángjára gyúljon. Liguori Szent Alfonz mondja: Semmi sem vigasztal job-ban a halál órájában, mint ama pillanatok, amelyeket az Oltáriszentség előtt töltöttünk.


MENEDÉKEM


Múló időm, URAM, TEREMTŐM,

forgács csak az időtelenből,

a véges út, a földi pálya

a teremtés hasadt sziklája.


Hogy is lehet, hogy e szilánkot

jelenléteddel így megáldod,

s a halandó emberi lelket

hatalmaddal újjáteremted?


Köszönöm, hogy hinni, remélni

én is idejöhettem élni,

s földi időm, ha itt letelne,

kaput nyitsz az időtelenbe.


Mert a múlás csalóka látszat,

mert hatalma nincs a halálnak

azon, akit KRISZTUSA éltet.

Menedékem az örök élet.

Füle Lajos


BOLDOG GIZELLA

Szent István király felesége, megözvegyülve a passaui bencés kolostorba lépett, hogy apáca legyen. Itt halt meg hosszú imádságos élet után. Ünnepe: május 7.


MEGFONTOLANDÓ

Az életet ne azzal mérd, hogy meddig lélegzel, hanem azokkal a pillanatokkal, amiktől eláll a lélegzeted!

 

fr. Kiss BArnabás ofm, Detroit