Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Nagyböjt 5. vasárnapja, Feketevasárnap, 2012.03.25

Nagyböjt 5. vasárnapja, Feketevasárnap, 2012.03.25

Email Nyomtat PDF

Sok emberről meg lehetne mintázni a helytelen önszere-tet szobrát. Sasszemmel nézik az érvényesülés, a gazda-godás lehetőségeit, lecsapnak mindenre, amiből előnyük származhat. Csak lemondani, adni nem tudnak. Ügyes-nek, gazdagnak látszanak, valójában azonban nagyon is szegények. Sajnálatra méltóan üres az életük. Viszont ör-vendetesen gazdagabbá válik azok élete, akik Krisztusért feláldozzák önmagukat.

KEZDŐÉNEK Zsolt 42, 1–2

Szolgálatass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy az én megmentő Iste-nem.

OLVASMÁNY Jer 31, 31–34

Jeremiás próféta által üzeni az Úr: az emberi szívekbe írom majd be törvényemet. Ez a belső törvény nemcsak megismerteti velünk Isten akaratát, hanem erőt is ad an-nak teljesítésére.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50. Zsoltár

Válasz: Istenem, kérlek téged, *

teremts bennem tiszta szívet.


SZENTLECKE Zsid 5, 7–9

Jézus azért jött, hogy annak akaratát teljesítse, aki őt küldte. Engedelmes volt egészen a kereszthalálig, és üd-vösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Jn 12, 26

Jézus mondja: Aki nékem szolgál, az engem kövessen, * és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám.”

EVANGÉLIUM Jn 12, 20–33

A búzaszemnek el kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon. Ugyanígy Jézus kereszthalálából is új élet fakad. Nekünk is készen kell lennünk arra, hogy Jézusért elve-szítsük életünket. Így remélhetjük ugyanis, hogy elnyer-jük az örök üdvösséget.


FEKETEVASÁRNAP

Nagyböjt 5. vasárnapjának népi neve. A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a Szenvedő Krisztus képe, meg-jelenik a Fájdalmak Férfia. Testvérek, vegyünk részt fáj-dalmában, de lássuk meg benne a Győzőt is. Nézzük benne a Királyt, aki szenvedése által a kereszt trónjáról uralkodik. Gondoljuk végig, hogy mennyire vettük komolyan az idei Nagyböjt kihívásait?


BÖJTI FEGYELEM

A Magyarországra érvényes böjti fegyelmet a Bűnbánat és Oltáriszentség című szertartáskönyv tartalmazza a 216. oldalon. Eszerint:

Kötelező hústól való megtartóztatás van Nagyböjt pén-tekjein a betöltött 14 éves kortól.

Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor el-sősorban hústól való megtartóztatással vagy helyette több imádsággal, önmegtagadással, és egyéb jócseleke-detekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírá-sának.


KERESZTÚT

Örülünk, hogy sokan elfogadták Jézus meghívását a ke-resztúti ájtatosságra. A 14 stáció jézusi útja bennünk folytatódik sokszor és összekapcsolható életünkkel. To-vábbra is bíztatjuk híveinket, hogy egyénileg vagy kö-zösségben elmélkedjenek Jézus szenvedéséről és meg-váltó haláláról.


URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Hétfőn, március 26-án ünnepli az Egyház a megváltás haj-nalát, Krisztus megtestesülését. Amit a Szeplőtelen Fo-gantatás előkészített, az ma valóra válik: a Szentlélek mindenható, teremtő erejéből alászáll az örök Ige, mint a természetfeletti élet csírája. A Szűzből anya lesz, anél-kül, hogy megszünnék szűz maradni. Ezt az ünnepet oly mély titok hatja át, amely előtt hódolattal és imádattal hajtunk térdet. Amikor a liturgia erről megemlékezik (az Úrangyalában, a Hiszekegyben) mélyen meghajlunk. A mai ünnep időpontját a Karácsony napja határozza meg. A legrégibb ünnepek egyike. A görög liturgia így dicső-íti az ünnepet: „Ma van a mi üdvösségünk kezdete és az örök titoknak megnyilatkozása. Az Isten Fia a Szűz fiává lőn, és Gábor arkangyal isteni kegyelmet hirdet. Azért mi is vele együtt az Istenszülőnek kiáltsuk: Üdvöz légy, malaszttal teljes, az Úr van teveled!”


ÉNEK AZ ANGYALI ÜDVÖZLETRŐL


Mikor Máriához az Isten angyala

Názáret városba az égből leszálla,

kit szent imádságban Gábriel talála,

ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla:


Üdvözlégy, Mária, kit Isten szeretett,

sok nemzetek közül magának eljegyzett.

Készíts azért szállást az Isten Fiának,

mert téged választott szentséges Anyjának.”


Az Úrnak Igéjét örömmel elvárom,

mint Isten akarja, én is úgy akarom,

tiszta hajlékomba, ha tetszik, bezárom,

mert szüzességemben tudom, nem lesz károm.”


Világosítsa meg az Úr én házamat,

ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,

piros hajnal után hozza fel napomat,

Hogy meglássam én is az én Krisztusomat!

Szöveg: Kájoni Kancionále

Dallam: XVII. sz. erdélyi népi gyűjtés szerint