Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. július 29. Évközi 17. vasárnap

2012. július 29. Évközi 17. vasárnap

Email Nyomtat PDF

 

2012. július 29.

 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

 – Jézus Szent Vérének hónapja –

 

     

KEZDŐÉNEK                                   Zsolt 67, 6–7. 36

Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt.

OLVASMÁNY                                       2 Kir 4, 42–44

Jézus édesanyja, Mária hálaénekében dicsérte az Istent, hogy „az éhezőket jóllakatta, de a gazdagokat üres kéz-zel küldte el” (Lk 1, 53). Milyen sokszor, szinte csodá-latos módon gondoskodik az Isten, s milyen természe-tesnek vesszük ezt. Tanuljunk meg Máriával köszönetet mondani.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                  144. Zsoltár

Válasz: Megnyitod kezedet, Istenem, *

              és táplálsz minket.

SZENTLECKE                                                      Ef 4, 1–6

Róma falain kívül mutogatják azt a vasráccsal elzárt üre-get, amely Szent Pál apostol utolsó börtöne volt. A fo-goly Pál itt sem hallgatott. Itt is, és innét is tanított alá-zatra, szelídségre, türelemre és békességre. Csak a keze és a lába volt bilincsekben, a lelke itt is szabad volt, és lelkesedett, lángolt Krisztusért.

ALLELUJA                                                      Lk 7, 16

Nagy próféta támadt köztünk, * az Isten meglátogatta az ő népét.

EVANGÉLIUM                                                 Jn 6, 1–15

Reménytelennek látszik a helyzet! Hatalmas tömeg, és-pedig éhező tömeg, s üres tarisznyák. Csak egy fiúnak van öt kis kenyere és két hala. András apostolnak prob-lémát okoz: „Mi ez ennyinek?” Jézusnak mindez nem volt probléma. Isteni hatalma és szeretete minden nehéz-séget legyőzött. Övéiért mindenre kész volt. Csak földi királynak nem!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Uram, add. hogy éhezzelek és szomjazzalak téged, az élő és igaz Istent. Tölts el önmagaddal. Hadd éljek belőled és általad.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                 Zsolt 102, 2

Áldjad lelkem, az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett!

 

A NAP SZENTJE

Július 29-e Szent Márta napja, de ma nem ünnepeljük a vasárnap miatt. Lázár és Mária nővére, aki Betániában vendégül látta az Urat és szolgált neki. Imádságával ki-érdemelte testvére, Lázár feltámasztását.

 

 

Úgy bízzál, mintha mindent Isten tenne,

s úgy cselekedjél, mintha mindent neked kellene elvégezned!” Loyolai Szent Ignác

 

TESTVÉREINK, A SZENTEK

Július 30-a, hétfő Krizológus (Aranyszavú) Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja. Ravenna püspöke, kiváló szónok. 450-ben halt meg.

Július 31-én, kedden ünnepeljük Loyolai Szent Ignác áldozópapot és rendalapítót. Katonatiszt, súlyos sebesü-lés után visszavonul Manrézába, teológiát tanul, megírja lelkigyakorlatos könyvét. Később pap lesz, és barátaival megalapítja a Jézus-társaságot. Jézus Társasága lati-nul: Societas Jesu (= S.J.) 1556-ban halt meg. A Konsti-túciók (Rendalkotmány) mellett a legfontosabb ignáci szöveg: a Lelkigyakorlatok; ezekből forrásozik ma is a jezsuita lelkiség, és a jezsuita ezekből meríti küldetésé-hez a világosságot és erőt.

Augusztus 1-jén, szerdán Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító ünnepe. A keresztény erkölcstan nagy tudósa. Meghalt 1787-ben.

Augusztus 4-én, szombaton Ars szentéletű plébánosát, Vianney Szent János áldozópapot ünnepeljük. Egysze-rűsége, önmegtagadó élete, szelídsége s főként a gyónta-tásban mutatkozó bölcsessége sokakat megtérített. A pa-pok egyik védőszentje. 1859-ben halt meg.

 

ANGYALOS BOLDOGASSZONY

Szeráfi Szent Ferenc atyánk különösképpen szerette a Boldogságos Szüzet. Ezért kedvelte  ezt az épületet, amelyet Angyalos Boldogasszonynak, vagy másképpen Portiunculának neveznek. Ott rakta le a Kisebb Testvé-rek Rendjének alapjait, onnét indította el a klarisszákat, és földi pályáját is ott fejezte be boldogan. A hagyo-mány szerint ebben a kis templomban nyerte el Szent Ferenc atyánk a teljes búcsút, amelyet a pápák megerő-sítettek és más templomokra is kiterjesztettek. Ennyi sok jótétemény után még arra is engedélyt kapott a Rend, hogy a liturgiában megünnepelje augusztus 2-án a Porti-uncula búcsút.

 

NYÁR VAKÁCIÓ OLIMPIA

Lelkiismeretünk hangja mindig figyelmeztet a jóra és jelzi hibáinkat, tévedéseinket és bűneinket. A nyári idő-szakban többen elutaznak és szabadságra mennek. Ne feledkezzünk el a vasárnapi szentmisékről és szenteljük meg az Úr napját. Nagy szükség van a közös és egyéni imádságra, látva és hallva a mindennapi híreket. Felelő-sek vagyunk magunkért és a ránk bízottakért is. Kapasz-kodjunk Jézusba és maradjunk az ő barátságában.  És hát ne feledkezzünk meg plébániánk támogatásáról sem. Sajnos a számlák fizetésében nincs vakáció. * Az olim-piai játékok programját sokan szívesen követik, de ez nem lehet akadály abban, hogy a hétvégén nem me-gyünk templomba. Jószándékkal minden megoldható. Mennyire megdöbbentő, hogy sokan szeretnének temp-lomba járni, de nem tudnak, mert idősek vagy betegek... és akik tudnának, azok felelőtlenek és hanyagok. Min-den tettünkről egyszer számot kell adnunk.

 fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit

IMÁDKOZZUNK BETEG TESTVÉREINKÉRT!