Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Pünkösdvasárnap, 2012.05.27

Pünkösdvasárnap, 2012.05.27

Email Nyomtat PDF


2012. május 27.


PÜNKÖSDVASÁRNAP

Hősök vasárnapja


A Szentlélek mindent egybefogó isteni Erő, aki megtanít minket a szónak, az Ige által nekünk adott igének értelmére.


Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház szüle-tésének ünnepe. Az apostoloknak nagy szükségük volt arra, hogy a Szentlélek megerősítse őket. Az Egyháznak is a Szentlélek az erőforrása. Azért tudott a történelem folyamán és azért tud ma is megújulni.

Az embereket mostanában rendkívüli módon foglalkoz-tatja a Szentlélek eljövetlének külső jele; ugyanígy a vi-lág végét kísérő jelenségek. Pedig azzal kellene inkább foglalkoznunk, hogy együttműködjünk a Szentlélekkel; és azzal törődnünk, hogy mindig készen álljunk az Isten-nel való találkozásra. Jöjj el, Szentlélek Úristen, hiszen csak te vagy képes megújítani a világot!

KEZDŐÉNEK Bölcs 1, 7

Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és aki egybe-fogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.

Vagy: Róm 5, 5; 10, 11

Isten szeretete kiáradt szívünkbe a bennünk lakó Szent-lélek által, alleluja.

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1–11

Jó volna, ha mindig úgy beszélnénk, ahogyan a Lélek a szót ajkunkra adja! Jó volna, ha a kegyelem indításait mindig meghallanánk és megfogadnánk!

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103. Zsoltár

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd

meg a föld színét. – Vagy: Alleluja.

SZENTLECKE 1 Kor 12, 3b–7. 12–13

A művész apró mozaikkövekből rakja ki csodálatos mű-vét. Isten különféle szolgálatokat, feladatokat oszt ki Egyházában, és így formálja a történelmet. Építsük az Is-ten országát ott, ahová Isten állít bennünket. Tegyük meg azt, amit ő szabott ki feladatul nekünk.

Vagy: Gal 5, 16–25

Pál apostol a megváltás és a megigazulás hatását több-féle képpel és kifejezéssel érzékelteti. A legvilágosabb a testi ember és a lelki ember szembeállítása. Testi embe-ren azt érti, aki ösztöneinek és vágyainak szolgaságában van, s aki a test cselekedeteit hajtja végre. Lelki ember az, akit az Isten Lelke vezérel, azért megteszi az atya akaratát, s életét a Lélek gyümölcsei kísérik: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság és szabadság.

SZEKVENCIA SZVU 97.

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fé-nyességed sugarát! Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el

ALLELUJA

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, * és sze-reteted tüzét gyullaszd föl bennünk!

EVANGÉLIUM Jn 20, 19–23

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5, 22–23). Kérjük a Szentlelket, hogy töltse be lel-künket ajándékaival. Ezek adják meg életünk igazi ízét.

Vagy: Jn 15, 26–27; 16, 12–15

Krisztus istenfiúságának egyik legnagyobb megnyilatko-zása volt a Szentlélek megígérése. Ő tudta, hogy földi példája és szavai nem elegendők az emberek átalakítá-sához. Ahhoz isteni erőre van szükség, hogy az ember egészen kitáruljon az igazság előtt, hogy az üdvösségért feláldozza földi vágyait, és hogy jótetteivel tanúskodjék Isten mellett. A Szentlélek éppen ezt adja meg az Egy-háznak. Rányomja a szellemiség bélyegét, s így Krisztus meghatalmazott tanújává teszi.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Fel tudod tán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét?” (Jób 11, 7) Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent a bűnbocsánat? Fel tudjuk fogni, hogy mit je-lent a szentmise? Fel tudjuk fogni, hogy mit jelent, ami-kor a Szentlélek megszenteli kenyerünket és borunkat? Ha nem is tudjuk felfogni, törekedjünk arra, hogy a Szentlélek segítségével minél mélyebben hatoljunk be hitünk titkaiba.

ÁLDOZÁSI ÉNEK ApCsel 4, 4. 11

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja.


ELMÉLKEDÉS

A vihar, amely esztendőkön át zúgott a világ felett, a né-pek élet-halál küzdelme, amelynek kínjait átszenvedte minden nemzet, és az Isten ítélete, amely mindezekben kicsattant és az ember nagyotakarását és bölcsességét megalázta, megrázta az emberiséget lelke mélyéig. A megrendült lélek titokzatos mélységeiben titokzatos ára-mok fakadtak, és lelkek tömegeit sodorják a keresztény-ség partjai felé. És ezt az áramot a Szentlélek hajtja, em-beri hatalom nem képes feltartóztatni…

A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és le-gyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapokon terve-zett új rendet, csak erkölcseiben megújult nemzedékek építhetik fel. A lelkiismeretvizsgálat után tehát tartsunk bűnbánatot. Vetkőzzük le a régi embert, a gyáva, kép-mutató keresztényt. Elmélkedjük át az igazságosság je-lentését minden vonatkozásban, és elmélkedjük a szere-tet tartalmát egész mélységében.

Márton Áron püspök


HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE

A húsvéti szentáldozás ideje Hamvazószerdától (február 22-től) Szentháromság vasárnapjáig (június 3-ig) tart. Lelkigyakorlatokon és triduumok alkalmával ezen idő-szakon kívül is el lehet végezni a húsvéti szentgyónást és szentáldozást. Az idős és beteg híveknek évente több-ször adható alkalom arra, hogy lehetőleg havonta, de kü-lönösen ezen szent időszakban meggyónhassanak és szentáldozáshoz járulhassanak.

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit