Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok 2012. április 1. Virágvasárnap

2012. április 1. Virágvasárnap

Email Nyomtat PDF

2012. április 1.

 

N A G Y H É T

VIRÁGVASÁRNAP,

AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA

 

     

A virágvasárnapi pálma- vagy barkaszentelés és körme-net Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására emlé-keztet. Csatlakozzunk mi is a lelkes tömeghez, köszön-jük meg Dávid Fiának, hogy eljött hozzánk az Úr nevé-ben, és elhozta közénk Isten országát.

 

URUNK JERUZSÁLEMBE VALÓ BEVONULÁSÁNAK EMLÉKEZETE

Megváltó Királyunk elébe megyünk... (SZVU 77. ének)

Vagy:

Hozsanna Dávid Fiának... (Éneklő Egyház 802. ének)

ÜdvözlésKönyörgés

Evangélium Mk 11, 1–10

Jézus tanítványainak és követőinek a lelkesedése igaz szívből fakadt. Felismerték benne a Messiás királyt, aki szabadulást és üdvösséget hozott népének. Ugyanilyen hálás lelkülettel köszöntsük őt mi is minden szentmisé-ben.

KÖRMENET

1. antifóna

A választott nép gyermekei, kezükben pálmaágakkal ki-vonultak az Úr elé, hangosan kiáltva: Hozsanna! Dicső-ség a világ Urának!

2. antifóna

A választott nép gyermekei ruháikat Jézus elébe terítik, és csengő hangon kiáltják: „Hozsanna, Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében érkezik.

 

ÜNNEPI SZENTMISE

Az Egyház évről évre e napokban üli meg Krisztus hús-véti titkának kimagasló ünnepét. Mélységes komolyság-gal és szent megilletődéssel lépjünk a Nagyhét ünneplé-sébe. Az Úr bevonul Jeruzsálembe, s mi ünnepélyesen elkísérjük őt azon az úton, a szenvedés útján. Szent szín-játék játszódik le előttünk, amelynek azonban nem csak nézői, hanem szereplői is vagyunk.

OLVASMÁNY                                             Iz 50, 1–7

Az olvasmány arról szól, hogy a Messiás az Úr szenvedő szolgája lesz. Nem menekül el a szenvedéstől, hanem elébe megy, mert bízik az Úrban, hogy megsegíti és nem vall szégyent.

VÁLASZOS ZSOLTÁR                                    21. Zsoltár

Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

SZENTLECKE                                                   Fil 2, 6–11

Krisztus szolgai alakot vett fel. Megalázta magát egé-szen a kereszthalálig. Ezért Isten megdicsőítette őt. Ne-künk is magasztalnunk kell a szenvedésben győztes Krisztust, és követnünk kell példáját.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS                        Fil 2, 8–9

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpe-dig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek.

EVANGÉLIUM                                     Mk 14, 1 – 15, 47

Hallgassuk megrendült lélekkel Jézus kínszenvedésének történetét Szent Márk evangélista szerint. Csatlakozzunk Urunkhoz, keresztútján. Érezzünk együtt vele. Legyünk készek mi is felvenni keresztjét, hogy vele együtt dicső-ségre jussunk.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

Minden szentmisében jelenvalóvá lesz Krisztus áldoza-ta. Azt hirdeti nekünk, hogy ő szerette az Atyát, és vég-bevitte mindazt, amivel az Atya megbízta. (Vö. Jn 14, 31) Jézus áldozatához csatoljuk hozzá mi is életünk ál-dozatát.

ÁLDOZÁSI ÉNEK                                         Mt 26, 42

Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint.

ELMÉLKEDÉS

Legyen elég neked Krisztus, a Megfeszített.Vele szen-vedj, vele pihenj, nála nélkül se ne szenvedj, se ne pi-henj. Ha arra vágyódsz, hogy Krisztust valóban elnyerd, sohasem keresd őt keresztje nélkül. Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi Krisztus dicsőségét sem. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor oszd ki akaratodat a lelki szegények között, jöjj szelíden és alázatosan Krisztushoz, és kövesd őt egészen a Kálvária hegyéig, a sírig.                                             (Keresztes Szent János)

 

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP

Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicső-ülésének művét Krisztus főképpen az ő húsvéti titka ál-tal vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és életét feltámadásával újjászerzette. Ünnepeljük együtt a Nagyhetet!

Nagycsütörtökön az esti szentmisével kezdődik a Hús-véti Szent Háromnap és Húsvétvasárnap az Esti dicsé-rettel végződik. A legszentebb napokon különösen is ápoljuk magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jé-zustól örököltünk.

Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálá-ra, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus vilá-got megváltó győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára és átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Ezen a napon nincs szentmise. A nagypénteki szertartásnak három része van: 1. Igeli-turgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3. Szentáldozás. Ne fe-ledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap!

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. Majd az ősi ha-gyományok szerint virrasztást tart a szent éjszakán. Ün-nepeljük együtt a feltámadt Krisztust!

 

+  Méltón ünnepeljük a Nagyhetet és Húsvétot!  +

fr. Kiss Barnabás ofm, Detroit