Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Június 24. Keresztelő Szent János születése

Június 24. Keresztelő Szent János születése

Email Nyomtat PDF


2012. június 24.


KERESZTELŐ SZENT JÁNOS

SZÜLETÉSE


 

Ma ünnepeljük ezt a szép napot. A legszentebb Istenanya után mindjárt Keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltásának történetében. Az ő nagysága az Istenember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az utat készítette számára. Születését angyal hirdette, és Krisztus már anyja méhében megszentelte Jánost áldott látogatá-sával. Bűnbánatot hirdet, s az a méltóság éri, hogy ő mu-tatja be Krisztust a világnak: Íme, az Isten Báránya! Míg a többi szentnek csak halála (vagyis mennyei születése) napját ünnepeljük, Jánosnak földi születésnapját is teljes liturgikus fénnyel üljük, éppúgy, mint a Megváltóét és Máriáét. Ünnepén sokfelé tüzet gyújtanak, minthogy maga Krisztus mondta róla: János világító fáklya volt.

Olvasmány: Iz 49, 1-6

Válaszos zsoltár: 138, 1–3. 13–14b. 14c–15

Válasz: Hálát adok neked, * hogy oly csodásan

Alkottál!

Szentlecke: ApCsel 13, 22– 26

Evangélium: Lk 1, 53–66. 80


SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

Csillagok között fényes csillag” – június 27-én, szerdán I. Szent László királyt ünnepeljük. A magyar lovagkor példaképe, mondáink hőse alighanem a legnépszerűbb magyar szent.

Szent László király azt folytatta, amit Szent István elkez-dett. Gyakorlatra váltotta a krisztusi élet elveit, törvé-nyeket alkotott. Nem kezdett újat, nem forgatott fel min-dent, hanem folytatta elődje munkáját.

Nagy veszedelme a mai embernek, hogy nem mer máso-dik lenni, nem mer senki mögé lépni, hogy kövesse. Szent László éppen erre ad példát. Attól lett nagy, hogy mert második lenni.

Túlzott „önállóskodásunkkal” önmagunk Krisztusai aka-runk lenni. Ha nincs mit megváltani rajtunk, akkor nem kell megváltó. Nincs más dolgunk, mint önmagunk tökéletességét hangoztatni és időnként javítgatni. Csak az a bosszantó, hogy sose érünk a végére.

Szent László éppen azt mutatja meg, hogy attól leszünk nagyok, ha Krisztus mögé lépünk. Nála nincs második ember, mert mindenkinek személyes küldetést szán, amely megismételhetetlenül az enyém, s ha nem valósí-tom meg, akkor az hiányzik a világnak.

A társadalom peremén élő alkoholista, és a legszegé-nyebb afrikai országban éhen tengődő gyermeknek is személyes küldetést szán Isten, de ezt rajtunk keresztül akarja tenni. Hogy mindenki merjen Krisztus másodikja lenni, mint Szent László. (Sánta János)

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ

Üdvöz légy, jóságos király, minden dicséretre méltó Szent László! Dicsőségünk vagy, kegyes és hatalmas pártfogónk, jóságos védelmezőnk! László, az Úrnak hit-vallója, tedd erőssé népedet közbenjárásoddal, hogy bol-dogságodnak kegyelme megenyhítsen minket, akiket a bűnök súlya nyom, és így a te vezérleted alatt az örök jutalmat elnyerhessük. Szent László király, népednek szilárd reménysége, tekints a téged kereső nemzet áhíta-tára és járj közben értünk, mindnyájunk üdvösségére.


SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK

Június 29-én, pénteken ünnepeljük a két apostolt. Vérta-núságuk bizonyíték arra, hogy hivatásukat komolyan vették. Nemcsak szóval hirdették Krisztust, hanem vérük hullásával is. Szent Péter apostol és Szent Pál, a nemze-tek tanítója közbenjárását kérjük a főünnepen XVI. Be-nedek pápáért és azokért, akik a katolikus Egyházban az evangéliumot hirdetik és életükkel tanúskodnak róla.


TANULSÁGOS TÖRTÉNET

 FELNŐTTEKNEK

AZ EGÉR ÉS AZ EGÉRFOGÓ

Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a paraszt-asszonyt, amint egy csomagot bont fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: "Egérfogó, egérfogó"!

A tyúk ránéz, és azt mondja:

Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől fél-nem.
Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja:

Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted.
Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát:

Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó!

Az egér lehajtott fejjel tér haza. Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó.

A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egér-fogó. A sötétben nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába, és az állat megmarta a lábát.

A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyú-kot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szen-vedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy le-gyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meg-halt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vá-gott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron.

Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort.

Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint – gondolkodj el.

Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve: ÉLET. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala...