Szegedi Ferencesek

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Honlap Újdonságok Évközi 15. vasárnap, 2012. július 15

Évközi 15. vasárnap, 2012. július 15

Email Nyomtat PDF


2012. július 15.


ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

Jézus Szent Vérének hónapja –


 

Egy időben az a hamis mondás járta: „Krisztus igen, az Egyház nem!” Isten már az Ószövetségben is prófétákat küldött, népet választott magának, hogy a nemzetek kö-zött tegyenek tanúságot az egyetlen Istenről. Az Újszö-vetségben pedig Jézus apostolokat hívott és küldött, Egyházat alapított, hogy tanítása eljusson minden em-berhez, hogy az Egyház tanúsítsa: „Nincs üdvösség sen-ki másban”, csak Jézus Krisztusban, „mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözül-hetnének..” (ApCsel 4, 12)

KEZDŐÉNEK Zsolt 16, 15

Igazságban lépek színed elé, amikor dicsőséged meg-nyilvánul, örvendezem.

OLVASMÁNY Ám 7, 12–15

Ámosz próféta Kr. e. a VIII. században élt. Ebben a kor-ban az északi ország kiterjedt és gazdag volt. A fényűzés azonban ellentétben állt a szegények sorsával, és a fé-nyes, külsőséges istentisztelet nem kedvezett az igazi vallásosságnak. Ámoszt, az egyszerű pásztort Isten tette prófétává, szavának Isten adott erőt.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 84. Zsoltár

Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!


SZENTLECKE Ef 1, 3–14

Szent Pál apostol a 60-as évek elején írta e levelét. Az Efezus közelében fekvő Miletoszban van egy régi fel-irat: „A belépés csak zsidók és istenfélők számára enge-délyezett.” A judaizmus kizárólagosságával szemben az Apostol feltárja Isten szándékát. Ő üdvözíteni akar min-denkit, ezért kegyelmét árasztja ránk.

ALLELUJA vö. Ef 1, 17–18

Urunk, Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki sze-münket, * hogy megértsük, mily reménységre hívott minket.

EVANGÉLIUM Mk 6, 7–13

Az embernek biztonságot ad, ha tartalékja van, ételben, italban, pénzben. Krisztus a teljes Istenre hagyatkozást kívánja apostolaitól. Munkájuk ekkor lesz eredményes.

AZ EUCHARISZTIÁHOZ

A kezdeti szeretetedtől eltértél (Jel 2, 3), figyelmezteti az efezusi egyházat a Jelenések könyve. Újítsuk meg el-ső szeretetünket, s úgy vegyünk részt minden szentmi-sén, mint az elsőáldozásunk szentmiséjén!

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 83, 4–5

Otthont lel magának a veréb is és fészket a gerle, hogy kiköltse fiókáit: a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom! Boldog, aki házadban élhet, tégedet dicsérhet szüntelen.

A SZENTATYA ELISMERTE

BOGNER MÁRIA MARGIT NŐVÉR

HŐSIES ERÉNYEIT

Június 28-án, csütörtökön fél kettőkor tették közzé a hírt, hogy XVI. Benedek pápa számos dekrétum között en-gedélyezte annak a kihirdetését is, amely elismeri Isten Szolgálója, Bogner Mária Margit vizitációs nővér hősies erényeit.

A szerzetesnő a vajdasági Melencén született 1905. de-cember 15-én, és 1933. május 13-án hunyt el Érden. 1932. május 16-án, Pünkösdhétfőn tette le örök fogadal-mát.  Bogner Mária Margit minden törekvése szeretet-ből vállalt fogadalmának megtartására irányult. Mindig hűséges akart maradni Jézushoz. Ezért jelmondatául a következő két szót választotta: Semper fidelis.

A gyermekkorában mozgássérültté vált Margit komoly lelki életet élt, bérmálkozása igazi megtérés. Magánfoga-dalmakat tett és hosszas, súlyos betegség után 1927-ben belépett a vizitációs nővérek thurnfeldi (Tirol) kolosto-rába. 1928-ban a rend első magyarországi zárdájában, Érden ő az első novícia. A zárda kiemelkedő egyénisége, aki kisugárzásával és lelki erejével sokak csodálatát nyerte el. 1932-ben tett örök fogadalmat, amely után mindkét tüdejét megtámadta a gyilkos kór. A szenvedés iskolájában edzette az Úr. Türelemmel viselt betegségek után egy évvel később, fiatalon halt meg. A szerzetes-rend első magyarországi kolostorában az első fogadal-mas nővér a szeretet első áldozata lett. Sírja ma is zarán-dokhely az érd-óvárosi templom kertjében. Benne betel-jesedett Krisztus mondása: „aki odaadja életét, megta-lálja azt” (Részlet Spányi Antal székesfehérvári megyés-püspök korábbi beszédéből, amelyet a 2011 május 15-én tartott, Bogner Mária Margitra emlékező szentmisén mondott). 

A székesfehérvári egyházmegye papjai és hívei minden szentmisében imádkoznak Bogner Mária Margit bol-doggá avatásáért. Magyar Kurír


A HÉT SZENTJEI

Július 15-e Szent Bonaventura püspök és egyháztanító napja, de ma nem ünnepeljük a vasárnap miatt. Ferences szerzetes, Aquinói Szent Tamással egyidőben tanít a pá-rizsi egyetemen. Rendi generális, majd bíboros. Tamás mellett a skolasztikus teológia legnagyobb tudósa.

*

Július 16-a, hétfő Karmel-hegyi Boldogasszony ünnepe. A bibliai Karmel-hegy remetéi a XIII. században alapí-tották meg a karmelita rendet, a Szent Szűz különös ol-talma alatt. Ezt az oltalmat köszöni meg a mai ünnep.

*

Július 18-án, szerdán Boldog Hedvig királynőre emlé-kezünk. Nagy Lajos királyunk leánya, Jagello lengyel és litván király felesége. A szegényeket, betegeket, örege-ket maga ápolta. Fiatalon halt meg 1399-ben. Sírjánál a krakkói székesegyházban csodák sokasága történt. A két nép (magyar-lengyel) barátságának égi pártfogója.

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!